Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

System zarządzania jakością

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

POLITYKA JAKOŚCI

POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ

W SĘPOLNIE KRAJEŃSKIM

                Nasza działalność inspekcyjna (kontrolna) wykazywać będzie właściwą jakość wtedy, kiedy wykonywana przez nas praca służyć będzie bezpieczeństwu zdrowotnemu społeczeństwa.

Bezpieczeństwo zdrowotne społeczeństwa to:

· Ochrona zdrowia ludności przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych.

· Zapobieganie powstawaniu i szerzeniu się chorób zakaźnych.

· Ograniczanie zagrożeń związanych z zachorowaniem na choroby zawodowe poprzez identyfikacje i szacowanie skali zagrożeń.

· Kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zbiorowości ludzkiej.

Jakość jest zasadą każdego działania i ma bezwzględny priorytet.

Cel ten staramy się osiągnąć wprowadzając politykę jakości wyrażaną poprzez następujące założenia:

1. Utrzymanie i promocja jakości jest obowiązkiem każdego pracownika.

2. W zakresie czynności kontrolnych jakość oznacza:

- obiektywne ustalanie wartości wymaganych cech względem stanu
kontrolowanych obiektów, stanu faktycznego, przy nakładach stosownych do
wagi problemu, zwracanie w miarę możliwości uwagi na to, aby wyniki
czynności kontrolnych były reprezentatywne dla problemu i przynosiły korzyści dla klientów;

- terminowe sporządzanie sprawozdań z inspekcji, zawierające wszelkie
informacje potrzebne dla podmiotów, przedstawione w formie obiektywnej, jasnej i przejrzystej;

- przekazywanie informacji umożliwiających diagnostykę stanu faktycznego oraz
pozwalających na podjęcie właściwych działań w celu bezpieczeństwa
zdrowotnego ludzi i środowiska;

- opracowywanie pełnej dokumentacji działalności inspekcyjnej, jej archiwizacja
w zakresie zgodnym z przepisami szczególnymi w takiej formie, aby była
dostępna i bezpieczna.

3. W celu zapewnienia najwyższej jakości wdrożymy i będziemy utrzymywać, systematycznie rozwijać, doskonalić system jakości zgodny z normą PN - EN 45004.

4. Poprzez system jakości dążyć będziemy do:

- osiągnięcia wysokiej jakości sprawowanego nadzoru:

- uwzględniania potrzeb i interesów klientów w zakresie zdrowia publicznego;

- wdrożenia wysokiej jakości działań na rzecz ochrony zdrowia ludzkiego przed
wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych, a w szczególności
skoncentrowania się na zapobieganiu powstawania chorób zakaźnych i zawodowych;

- opracowania procedur i instrukcji dotyczących czynności kontrolnych, a następnie dokładnego wykorzystywania zapisów powyższych dokumentów w protokołach z przeprowadzanych kontroli;

- doskonalenia polityki jakości w zakresie organizacji, zarządzania i działalności
technicznej;

- odtwarzalności czynności inspekcyjnych w określonym czasie na podstawie
dokumentacji;

- monitorowania wszystkich ważnych kontrolowanych obiektów i dokumentów
z zachowaniem danych osobowych i tajemnicy służbowej;

- poddawania okresowym auditom wewnętrznym działań, które mają wpływ na
wyniki pracy, przez osoby kompetentne niezwiązane z auditowanym obszarem.

5.Wdrożenie systemu jakości uzyskane zostanie między innymi poprzez:

- zatrudnienie personelu posiadającego kwalifikacje zawodowe oraz
systematyczne szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne;

- zainstalowanie sieci komputerowej ogólnej z odpowiednim oprogramowaniem i łączem internetowym;

- utrzymanie bazy lokalowej w zadawalającym stanie technicznym;

6. Deklaracja polityki jakości.

Ø Nie podejmujemy żadnych działań, które mogłyby podważyć zaufanie do

bezstronności, niezależności i rzetelności naszej pracy.

Ø Wynagrodzenie personelu nie zależy od liczby wykonywanych

kontroli/badań oraz ich wyników.

Ø Wykonywana praca nie podlega żadnym finansowym naciskom mogącym mieć wpływ na jej wyniki.


      Jako dyrektor deklaruję swoje zaangażowanie w realizację polityki jakości oraz zapewnienie środków finansowych na ten cel. Jako odpowiedzialną za realizację polityki jakości wyznaczam osobę pełniącą funkcję Kierownika ds. Jakości w zarządzanej przeze mnie jednostce organizacyjnej.

Dyrektor

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

w Sępólnie Kraj.

Elżbieta EstkowskaOpublikował: Informatyk ZUE GRABINSKI
Publikacja dnia: 17.01.2023
Podpisał: Elżbieta Estkowska
Dokument z dnia: 22.04.2014
Dokument oglądany razy: 2 021