Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Informacje nieudostępnione


Strona informacyjna na temat zasad uzyskiwania dostępu do informacji publicznych (nie publikowanych w BIP).

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ((Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) , informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniana jest na wniosek zainteresowanego (za wyjątkiem informacji prawnie chronionych o których mowa poniżej).

Jeżeli są Państwo zdecydowani na zgłoszenie zapytania o konkretne dane prosimy skorzystać z wniosku o udostępnienie informacji publicznej zamieszczonego poniżej:

Wniosek o udostępnienie informacji w formacie Word (do edycji)Wniosek o udostępnienie informacji w formacie Word (do edycji) (32kB)

Kiedy dostęp do informacji publicznej jest ograniczony ?

Dostęp do informacji publicznej jest ograniczony w przypadkach:

Informacji niejawnej (tajemnicy państwowej i służbowej).
Informacji stanowiącej tajemnicę ustawowo chronioną (tajemnicę zawodową lub jednostki organizacyjnej).
Tajemnicy przedsiębiorcy, chyba że przedsiębiorca zrezygnuje z przysługującego mu prawa.
Ze względu na prywatność osoby fizycznej, z dwoma wyjątkami:

a) ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach fizycznych pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzania i wykonywania funkcji,

b) osoba fizyczna rezygnuje z przysługującej ochrony jej prywatności.Opublikował: Elżbieta Estkowska
Publikacja dnia: 19.01.2018
Podpisał: Elżbieta Estkowska
Dokument z dnia: 29.05.2014
Dokument oglądany razy: 2 037