Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Statut

Statut

Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej

w Sępólnie Krajeńskim

§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sępólnie Krajeńskim, zwana dalej                    „Powiatową Stacją”, działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie                             obowiązujących przepisów prawa.

§ 2. Uprawnienia podmiotu tworzącego w stosunku do Powiatowej Stacji posiada Wojewoda               Kujawsko-Pomorski.

§ 3. 1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Sępólno Krajeńskie.
       2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat sępoleński.
       3. Obowiązująca powszechnie nazwa skrócona Powiatowej Stacji to „PSSE w Sępólnie                    Kraj.”.

§ 4. Powiatowa Stacja jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym          z budżetu państwa.

§ 5. 1. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor
            Sanitarny w Sępólnie Krajeńskim, zwany dalej „Powiatowym Inspektorem” - jako organ                rządowej administracji zespolonej w województwie.
       2. Powiatowy Inspektor jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji, reprezentuje ją na             zewnątrz i wykonuje czynności pracodawcy wobec wszystkich pracowników Powiatowej                Stacji.

§ 6. 1. Powiatowa Stacja zapewnia obsługę Powiatowego Inspektora w zakresie realizacji jego               zadań oraz realizacji podstawowych celów działalności Inspekcji Sanitarnej, do których                   należą:

          1) ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości                  środowiskowych;
          2) zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;
          3) kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych.
       2. Cele, o których mowa w ust. 1, realizowane są w szczególności poprzez:
          1) nadzorowanie oraz egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy;
          2) prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby                              zawodowej i wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub braku podstaw                   do jej stwierdzenia;
          3) prowadzenie postępowania w sprawach zakazu wytwarzania i wprowadzania do                            obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych lub nowych                          substancji psychoaktywnych;
          4) prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;
          5) sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz                  placówek wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;
          6) nadzorowanie warunków higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz                      miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji;
          7) nadzorowanie bezpieczeństwa żywności i żywienia, materiałów i wyrobów do                                kontaktów z żywnością;
          8) prowadzenie nadzoru nad kosmetykami;
          9) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;
        10) wykonywanie pomiarów środowiskowych;
        11) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
        12) działalność przeciwepidemiczną;
        13) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno- sanitarnego;
        14) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz                  wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według                                  odrębnych przepisów;
        15) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;
        16) wydawanie decyzji, wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym                  i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
        17) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności                    na rzecz promocji zdrowia;
        18) sporządzanie sprawozdań zgodnie z „Programem badań statystycznych statystyki                        publicznej”;
        19) prowadzenie spraw administracyjnych, organizacyjnych, gospodarczych, finansowych,                  pracowniczych.

§7. Powiatowa Stacja może prowadzić niewyodrębnioną organizacyjnie działalność                              wykraczającą poza zakres działalności podstawowej określonej w statucie, polegającą                 m.in. na świadczeniu usług.

§ 8. 1. Powiatowa Stacja działa w oparciu o:

          1) zakład leczniczy prowadzony pod nazwą Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,                                w którego skład wchodzi komórka organizacyjna:
               a) Oddział Nadzoru Sanitarnego i Profilaktyki Zdrowotnej;
          2) komórkę organizacyjną oraz samodzielne stanowiska pracy działalności                                        pozamedycznej:
               a) Sekcja ds. Ekonomicznych i Administracyjnych;
               b) Samodzielne Stanowisko Pracy - Główny Księgowy;
               c) Samodzielne Stanowisko Pracy - Radca Prawny.
       2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek                               organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin organizacyjny                     Powiatowej Stacji.

                                                                                                   Zarządzenie Nr 192/2021
                                                                                             Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
                                                                                                   z dnia 05 października 2021r.Opublikował: Informatyk ZUE GRABINSKI
Publikacja dnia: 08.10.2021
Podpisał: Elżbieta Estkowska
Dokument z dnia: 19.01.2018
Dokument oglądany razy: 2 965