Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 03.06.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Przedłużenie oferty pracy

Oferty pracy

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj.

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

1. Stanowisko: stażysta/młodszy asystent/asystent
2. Komórka organizacyjna: sekcja nadzoru przeciwepidemicznego

Ilość stanowisk: 1
Wymiar etatu: pełen
Miejsce wykonywania pracy:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sępólnie Krajeńskie, ul. Kościuszki 28.

Określenie zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy:

 • monitorowanie sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych,
 • nadzór nad programem szczepień ochronnych oraz dystrybucja preparatów szczepionkowych,
 • kontrole sanitarno - epidemiologiczne obiektów ochrony zdrowia,
 • prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych związanych z chorobami zakaźnymi


Wymagania niezbędne:

 • wyższe magisterskie II stopnia
 • biologia, pielęgniarstwo, analityka medyczna, zdrowie publiczne, weterynaria, technologia żywności.
 • a) dla stażysty – brak,
 • b) dla młodszy asystent – staż 1 rok,
 • c) dla asystenta – staż 3 lata ; specjalizacja w dziedzinach medycyny lub dodatkowe kwalifikacje mające zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej.


Wymagania dodatkowe:

 • obsługa komputera w zakresie Office , Word
 • język angielski
 • mobilność, dyspozycyjność


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą bądź złożyć w sekretariacie Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Kościuszki 28 w terminie do dnia 15.06.2020. do godz. 19.00 w zamkniętej kopercie „Konkurs na Stanowisko N.EP”

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przed podjęciem zatrudnienia w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. wybrany kandydat ma obowiązek przedłożyć dokumenty:

 • kserokopia dokumentu potwierdzającego uzyskany poziom wykształcenia,
 • kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc zatrudnienia potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie potwierdzające wymagany staż,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.

Po zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym zamieszczonym w uzupełnieniu niniejszego ogłoszenia, do wymaganych dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć oświadczenie o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Sępólnie Krajeńskie, ul. Kościuszki 25, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko stażysty/młodszego asystenta/asystenta sekcji nadzoru przeciwepidemicznego

.......................................................
Podpis kandydata do pracy

Oświadczam, iż zostałem/łam się z treścią informacji o przetwarzaniu danych osobowych do celów rekrutacji, zamieszczonych na stronie www.bip.pssesepolnokrajenskie.pl w treści ogłoszenia o pracę.


.......................................................
Podpis kandydata do pracy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.Opublikował: Elżbieta Estkowska
Publikacja dnia: 03.06.2020
Podpisał: Elżbieta Estkowska
Dokument z dnia: 03.06.2020
Dokument oglądany razy: 1 313