Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 22.08.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja regulaminu organizacyjnego.

Regulamin organizacyjny

Załącznik do zarządzenia 

Nr 5/2019
Dyrektora Powiatowej
Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej
w Sępólnie Kraj.
z dnia 16 sierpnia 2019 roku


REGULAMIN ORGANIZACYJNY
POWIATOWEJ STACJI
SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ
W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1.


1. Regulamin określa strukturę organizacyjną Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj., zasady podporządkowania i zarządzania – organy, komórki organizacyjne, zadania komórek organizacyjnych, kompetencje i obowiązki na poszczególnych stanowiskach pracy. Podstawowymi komórkami organizacyjnymi Stacji jest oddział i samodzielne stanowisko pracy. Komórką organizacyjną oddziału jest sekcja i jednoosobowe stanowiska pracy.
Załącznikami do Regulaminu jest schemat organizacyjny (załącznik Nr 1).
2. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.

§ 2.


1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sępólnie Kraj. zwana dalej „Powiatową Stacją” lub „PSSE” działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59);
2) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869);
4) statutu Powiatowej Stacji;
5) niniejszego regulaminu.

2. Funkcjonowanie Powiatowej Stacji, poza unormowaniami wymienionymi w ust. 1 regulują:
1) Regulamin Pracy Powiatowej Stacji.
2) Karta kompetencji oraz Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników.
3) Instrukcja kancelaryjna, Instrukcja archiwalna i Rzeczowy wykaz akt.
4) Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej.
5) Księga Zarządzania Systemu Jakości.
6) Polityka Ochrony Danych Osobowych.

§ 3.


1. Powiatowa Stacja działa w oparciu o zakład leczniczy prowadzony pod nazwą Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna z siedzibą w Sępólnie Kraj. przy ulicy T. Kościuszki 28.
2. Strukturę organizacyjną Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej tworzą:
1) komórki organizacyjne działalności leczniczej:
a) Oddział Zapobiegającego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego,
b) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,
2) komórki organizacyjne działalności pozamedycznej:
a) Sekcja Ekonomiczna i Administracyjna,
b) samodzielne stanowiska pracy Główny księgowy,
3. Zadania podejmowane w zakresie zdrowia publicznego realizowane są we współpracy z organami administracji państwowej, placówkami naukowo-badawczymi, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, innymi instytucjami oraz inspekcjami w ramach zawartych porozumień określających warunki i sposób współdziałania w zakresie sprawowanego nadzoru.


Rozdział II
Cele działania Powiatowej Stacji

§ 4.


1. Podstawowym celem działania Powiatowej Stacji jest ochrona zdrowia ludzkiego poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia.

Rozdział III
Kierownictwo Powiatowej Stacji i zasady kierowania komórkami organizacyjnymi

§ 5.


1. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj., będący Dyrektorem Powiatowej Stacji, zwany dalej „Powiatowym Inspektorem” lub „Dyrektorem”.
2. Dyrektor kieruje Stacją przy pomocy Głównego Księgowego, kierowników komórek organizacyjnych i pracowników na samodzielnych stanowiskach.
3. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zastępują pisemnie upoważnieni kierownicy komórek organizacyjnych.
4. Dyrektor może ustanowić pisemne upoważnienia dla pracowników w celu wykonywania w jego imieniu określonych czynności.
5. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego powołuje i odwołuje Starosta Sępoleński za zgodą Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.

§ 6.


1. Główny Księgowy sprawuje merytoryczny nadzór nad realizacją zadania związanych z ekonomiczną i finansową obsługą Powiatowej Stacji.
2. Prawa i obowiązki Głównego Księgowego określają odrębne przepisy.
3. Głównego księgowego zastępuje wyznaczony pracownik na podstawie pisemnego upoważnienia Dyrektora.


§ 7.


1. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy wobec wszystkich pracowników Powiatowej Stacji.
2. W sprawach pracowniczych i socjalnych Dyrektor działa w porozumieniu z przedstawicielem załogi i zakładową komisją socjalną.
3. Dyrektor organizuje i nadzoruje szkolenia pracowników Powiatowej Stacji.


§ 8.


1. Pracą komórek organizacyjnych kierują ich kierownicy lub pracownicy wyznaczeni przez Dyrektora.
2. Oddział Ekonomiczny i Administracyjny, Kierownicy komórek oraz pracownicy zajmujący samodzielne stanowiska pracy podlegają bezpośrednio Dyrektorowi.
3. Kierownik komórki organizacyjnej oraz pracownik na samodzielnym stanowisku pracy odpowiadają za prawidłową organizację i realizację zadań wynikających z ich zakresu działania.
4. W czasie nieobecności kierownika komórki organizacyjnej lub pracownika na samodzielnym stanowisku pracy zastępstwo pełni osoba wyznaczona przez Dyrektora Powiatowej Stacji.
5. W PSSE ustalony jest system zastępstw, których zakres określony jest w pracowniczych kartach kompetencji oraz w zakresie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.
6. Do realizacji zadań bieżących i problemowych Dyrektor może powoływać zespoły realizacyjne składające się z pracowników różnych komórek organizacyjnych i wyznaczyć koordynatora ich pracy.


§9


1. W Powiatowej Stacji funkcjonuje system zarządzania jakością, spełniający wymagania norm: PN-EN ISO/IEC 17020:2012 „Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję”, opisany w procedurach ogólnych oraz księdze jakości, którym mogą być objęte komórki organizacyjne wyznaczone przez Dyrektora Stacji.
2. Nadzór nad jakością pracy w komórkach objętych systemem zarządzania jakością sprawuje specjalista ds. systemu jakości wyznaczony przez Dyrektora.
3. Funkcje kierowników technicznych w komórkach organizacyjnych objętych systemem zarządzania jakością sprawują:
- Kierownik oddziału ZiBNS,
- Kierownik Sekcja Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku
4. Schemat funkcjonowania systemu zarządzania jakością został przedstawiony w Księdze Jakości PSSE w Sępólnie Kraj.

§10


1. Dyrektor zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej
2. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:
1) zgodności działalności z obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami
wewnętrznymi,
2) skuteczności i efektywności działania,
3) wiarygodności sprawozdań, w tym sprawozdań finansowych,
4) ochrony zasobów,
5) przestrzegania i promowania wartości etycznych i zasad etycznego postępowania,
6) efektywności i skuteczności przepływu informacji,
7) zarządzania ryzykiem.
3. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. Dyrektor powołuję Zespół ds. kontroli zarządczej zwany dalej Zespołem.
4. Podstawowym celem działalności Zespołu jest koordynowanie w Jednostce działań w zakresie kontroli zarządczej, w tym wdrażanie i doskonalenie procesu zarządzania ryzykiem oraz przedstawienie informacji na temat stanu kontroli zarządczej oraz propozycji uprawnień a także wspieranie Dyrektora w sprawowaniu kontroli zarządczej.
5. Główny księgowy, kierownicy komórek organizacyjnych oraz pracownicy PSSE są odpowiedzialny za funkcjonowanie kontroli zarządczej w zakresie realizowanych przez siebie obowiązków.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna Powiatowej Stacji

§ 11.


1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą jako jej komórki organizacyjne następujące oddziały, sekcje i samodzielne stanowiska pracy:
1) Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego w skład , którego wchodzą;
a. Sekcja Higieny Żywności i Żywienia
b. Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi
c. Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego
d. Stanowisko ds. Oceny Środowiska Pracy i Prewencji Chorób Zawodowych
e. Stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
f. Stanowisko ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
2) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej I Promocji Zdrowia;
3) Sekcja Ekonomiczna i Administracyjna, w której skład wchodzą;
a) Stanowisko ds. ekonomicznych,
b) Stanowisko ds. administracyjnych,
4) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego

2. W Powiatowej Stacji działa na podstawie odrębnych przepisów , w szczególności:
1) Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych,
2) Inspektor Ochrony Danych,
3) Informatyk.
3. Zadania wykonywane na stanowiskach określonych w ust.1, pkt. 5) oraz ust. 2, pkt. 1)-3) mogą być realizowane przez podmioty zewnętrzne poprzez zawarcie stosownych umów cywilnoprawnych.
4. Zadania z zakresu:
1) obrony cywilnej,
2) bezpieczeństwa i higieny pracy,
3) archiwizacji dokumentów,
4) Specjalisty ds. Systemu Jakości,
- powierza się pracownikom Powiatowej Stacji w zakresie obowiązków służbowych.

5. Funkcję rzecznika prasowego Powiatowej Stacji pełni pracownik Samodzielnego Stanowiska ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.
6. Zasady podporządkowania komórek organizacyjnych odzwierciedla schemat organizacyjny stanowiący załącznik do regulaminu.

Rozdział V
Zadania komórek organizacyjnych.§ 12.


1. Do zadań wspólnych komórek organizacyjnych należy w szczególności:
1) realizacja zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikających z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i przepisów wykonawczych, planów zasadniczych zamierzeń, wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy;
2) sporządzanie planów pracy i sprawozdań z ich wykonania, oraz właściwe dokumentowanie pracy;
3) gromadzenie informacji oraz opracowywanie ocen, analiz, opinii i innych dokumentów w zakresie działania komórki organizacyjnej;
4) rzetelne i terminowe prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych;
5) stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez samokształcenie pracowników, szkolenia wewnętrzne, udział w szkoleniach i w kursach organizowanych przez wyspecjalizowane jednostki oraz przeprowadzanie szkoleń dla pracowników Stacji;
6) wdrażanie postępu naukowego dotyczącego metod i jakości pracy;
7) prowadzenie ewidencji i zbioru przepisów prawnych związanych z działalnością komórki organizacyjnej oraz bieżąca analiza zmian obowiązującego prawa;
8) przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej w zakresie tworzenia i obiegu dokumentacji;
9) realizowanie prac problemowych zleconych przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego;
10) uczestniczenie w zapewnieniu funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;
11) znajomość i stosowanie w bieżącej pracy obowiązującej polityki jakości, dokumentacji systemowej oraz zaangażowanie w procesy ciągłego doskonalenia wdrożonych systemów jakości;
12) zapobieganie sytuacjom kryzysowym, reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, udział w usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów;
13) wykonywanie zadań wynikających z porozumień zawartych między Państwową Inspekcją Sanitarną a innymi inspekcjami, służbami, organizacjami;
14) realizowanie wniosków pokontrolnych organów kontroli państwowej oraz wniosków wynikających z działalności kontrolnej Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej;
15) zapewnienie poufności, ochrony tajemnic prawnie chronionych, współdziałanie z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacyjnego Powiatowej Stacji;
16) realizacja celów i zadań określonych dla Jednostki oraz uczestniczenie w zapewnieniu funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;
17) przekazywanie akt do składnicy akt;
18) współdziałanie ze Stanowiskiem Pracy Głównego Księgowego przy wykonywaniu budżetu Powiatowej Stacji;
19) przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowych;
20) przygotowywanie danych do sprawozdań statystycznych i sprawozdań GUS;
21) ścisła współpraca oraz wymiana informacji pomiędzy wszystkimi komórkami organizacyjnymi Powiatowej Stacji w celu zapewnienia sprawności funkcjonowania Powiatowej Stacji pod względem merytorycznym i administracyjnym;
22) współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami i masmediami.


§13

1. Zadaniem Oddziału Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego jest prowadzenie nadzoru sanitarnego w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych oraz zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych, zawodowych, powodowanych warunkami środowiska.
2. Do wspólnego zakresu zadań wszystkich komórek organizacyjnych tworzących Oddział należy w szczególności:
a) prowadzenie ewidencji obiektów będących pod nadzorem PPIS w Sępólnie Kraj.;
b) przeprowadzanie kontroli sanitarnych w nadzorowanych obiektach;
c) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych i innych czynności wynikających z zadań realizowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego;
d) prowadzenie działalności przeciwepidemicznej;
e) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie czynności w postępowaniu administracyjnym i egzekucyjnym w administracji;
f) prowadzenie postępowania mandatowego;
g) przygotowywanie projektów wniosków o ukaranie;
h) przygotowywanie spraw związanych z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenia i popierania oskarżenia w postępowaniu uproszczonym;
i) rozpatrywanie interwencji sanitarnych;
j) prowadzenie działalności na rzecz oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia;
k) pobieranie prób do badań laboratoryjnych;
l) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;
m) przekazywanie danych w systemach wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
n) prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną;
o) opracowywanie analiz i ocen stanu środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;
p) opracowywanie analiz i ocen stanu higieniczno-sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej oraz w powiecie;
q) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

3. Zadania te, realizowane są przez wyodrębnione komórki merytoryczne, Oddziału:

3.1 Zadania Stanowiska ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:
1) Uzgadnianie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.
2) Uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko.
3) Uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.
4) Wydawanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
5) Wydawanie opinii w ramach postępowania zmierzającego do wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
6) Kontrola przestrzegania wymagań higieniczno-sanitarnych w obiektach będących w trakcie budowy i przekazywanych do użytkowania.
7) Wydawanie opinii o obiektach budowlanych przekazywanych do eksploatacji.
8) Informowanie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o stwierdzonych podczas czynności kontrolnych uchybieniach w dokumentacji opiniowanej przez rzeczoznawców ds. sanitarno-higienicznych.
9) Wydawanie opinii o zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi w przepisach Unii Europejskiej – przedsięwzięć i inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

3.2 Zadania Sekcji Nadzoru Przeciwepidemicznego:
1) Prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych powodowanych warunkami środowiska.
2) Zbieranie danych, rejestracja i opracowywanie informacji na temat chorób szerzących się epidemicznie, dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych, w tym systematycznej oceny sytuacji zdrowotnej społeczeństwa powiatu w zakresie chorób zakaźnych.
3) Opracowywanie ognisk epidemicznych i przypadków chorób szczególnie niebezpiecznych.
4) Zapobieganie szerzeniu się chorób zakaźnych poprzez prowadzenie nadzoru przeciwepidemicznego nad osobami chorymi, nosicielami, osobami zakażonych bezobjawowo i ozdrowieńcami oraz osobami z ich otoczenia.
5) Monitorowanie zagrożeń oraz przygotowanie planu postepowania przeciwepidemicznego na wypadek wystąpienia zachorowań na szczególnie niebezpieczne choroby zakaźne.
6) Realizacja programów profilaktycznych wybranych chorób zakaźnych przewidzianych do eliminacji (polio, odra, różyczka).
7) Nadzór nad zakażeniami zakładowymi oraz współpraca z placówkami lecznictwa zamkniętego i otwartego w zakresie ich profilaktyki.
8) Prowadzenie magazynu szczepionek i dystrybucja preparatów szczepionkowych oraz nadzór nad gospodarka preparatami szczepionkowymi w punktach szczepień.
9) Nadzór nad realizacją szczepień ochronnych przez świadczeniodawców na terenie powiatu.
10) Prowadzenie postępowań w stosunku do osób uchylających się od realizacji obowiązkowych szczepień ochronnych.
11) Monitorowanie występowania Niepożądanych Odczynów Poszczepiennych.
12) Sprawowanie nadzoru nad stanem sanitarno-higienicznym podmiotów leczniczych.
13) Nadzór nad bezpieczeństwem epidemiologicznym przeprowadzanych zabiegów medycznych w placówkach służby zdrowia oraz monitoring zagrożeń epidemicznych.
14) Obsługa krajowego systemu nadzoru epidemicznego i kontroli chorób zakaźnych.
15) Sprawowanie nadzoru nad prawidłowością procesów dezynfekcji i sterylizacji, dezynsekcji i deratyzacji oraz postępowania z odpadami niebezpiecznymi w podmiotach leczniczych.
16) Inicjowanie, organizowanie i przeprowadzanie szkoleń dla personelu medycznego w dziedzinie zwalczania i profilaktyki chorób zakaźnych, dezynfekcji i sterylizacji oraz szczepień ochronnych.
17) Współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w zakresie zwalczania chorób odzwierzęcych u ludzi.
18) Szerzenie oświaty zdrowotnej, współdziałanie z organami administracji samorządowej, środkami masowego przekazu i innymi komórkami organizacyjnymi Powiatowej Stacji w zakresie zwalczania chorób zakaźnych.

3.3 Zadania Sekcji Higieny Żywności i Żywienia:
1) Zatwierdzanie i dokonywanie wpisów do rejestru zakładów produkujących i wprowadzających żywność do obrotu - podlegających urzędowej kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej.
2) Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie produkcji oraz wprowadzania do obrotu środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz produktów kosmetycznych.
3) Prowadzenie postępowania w celu poprawy stwierdzonego niewłaściwego stanu sanitarno-technicznego.
4) Opracowywanie, dokumentowanie i likwidacja ognisk zbiorowych zatruć pokarmowych we współpracy z innymi komórkami.
5) Ocena stopnia wdrożenia i skuteczności funkcjonowania zasad GHP, GMP i systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli HACCP w nadzorowanych obiektach;
6) Prowadzenie ocen jakości i sposobu żywienia w określonych grupach ludności w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego.
7) Nadzór nad substancjami dodatkowymi w żywności, suplementami diety, żywnością wzbogacaną, żywność dla określonych grup.
8) Ocena prawidłowości znakowania produktów spożywczych, produktów kosmetycznych i i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
9) Nadzór nad bezpieczeństwem produkcji pierwotnej żywności pochodzenia roślinnego.
10) Nadzór nad rolniczym handlem detalicznym produktów pochodzenia roślinnego.
11) Prowadzenie postępowania w ramach systemów szybkiego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i nie żywnościowych RASFF i RAPEX.
12) Podejmowanie działań w wyniku otrzymanych informacji dotyczących niewłaściwego stanu sanitarnego.
13) Kontrola wymagań prawnych wobec wprowadzanych do obrotu grzybów i przetworów grzybowych oraz dopuszczenie do obrotu przez grzyboznawcę grzybów świeżych i suszonych.
14) Podejmowanie działań w ramach urzędowej kontroli i monitoringu żywności, w tym pobieranie próbek żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością do badań laboratoryjnych.
15) Pobieranie próbek kosmetyków do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli produktów kosmetycznych.
16) Kontrola przestrzegania przepisów zawartych w rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy oraz w zakresie identyfikacji organizmów genetycznie zmodyfikowanych w żywności, znakowania żywności genetycznie zmodyfikowanej.
17) Kontrola warunków stosowania oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych w żywności.
18) Współpraca z innymi służbami urzędowej kontroli żywności w ramach kompetencji i zawartych porozumień oraz z innymi organami samorządu.
19) Prowadzenie działań doraźnych na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
20) Upowszechnianie wiedzy o zasadach racjonalnego żywienia, promocja zdrowia w dziedzinie higieny żywności i żywienia.
21) Współudział w opiniowaniu projektów i w odbiorze przejmowanych pod nadzór obiektów żywnościowo - żywieniowych oraz uczestnictwo w kontrolach odbiorowych obiektów w związku ze zmianą użytkownika.
22) Prowadzenie systemów informacyjnych i baz danych dotyczących nadzoru nad bezpieczeństwem żywności.

3.4 Zadania Sekcji Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi:
1) Sprawowanie bieżącego nadzoru nad:
a) stanem sanitarnym i przestrzeganiem wymagań higienicznych i zdrowotnych w obiektach i urządzeniach użyteczności publicznej,
b) stanem sanitarno-higienicznym podmiotów leczniczych, w tym przestrzegania procedur dotyczących utrzymania czystości, gospodarki odpadami medycznymi i postępowaniem z bielizną medyczną,
c) stanem sanitarnym miejscowości, tras i obiektów wczasowo – turystycznych,
d) warunkami świadczenia usług w zakładach fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej i tatuażu,
e) przestrzeganiem wymagań określonych w ustawie z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium,
f) postępowaniem z bielizną, gospodarką z odpadami komunalnymi i medycznymi, dekontaminacją, dezynsekcją, deratyzacją w celu ochrony przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi,
g) warunkami sanitarno – higienicznymi w zakładach (domach) pogrzebowych z uwzględnieniem właściwego postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi,
h) stanem urządzeń służących do zaopatrywania ludności w wodę do picia i na potrzeby gospodarcze oraz wydawania zgody na zastosowanie materiałów, wyrobów, preparatów w instalacjach i urządzeniach służących do uzdatniania i przesyłania wody.

2) Prowadzenie nadzoru nad pływalniami, kąpieliskami i miejscami okazjonalnie wykorzystywanymi do kąpieli oraz jakością wody w tych obiektach.
2) Prowadzenie monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w szczególności poprzez:
a) sporządzanie harmonogramu i planu pobierania próbek wody,
b) pobór próbek do badań fizyko-chemicznych i bakteriologicznych,
c) wykonywanie badań i pomiarów,
d) kompletowanie dokumentacji urządzeń wodnych,
e) sporządzanie ocen, raportów i komunikatów dla organów rządowych, administracyjnych i ludności,
f) prowadzenie dokumentacji z zakresu monitoringu,
g) szacowanie ryzyka zdrowotnego oraz dokonywanie prognoz,
h) prowadzenie bazy danych Woda-Excel.
3) Monitoring jakości wody ciepłej w celu wykrywania bakterii Legionella sp. w obiektach użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego.
4) Prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji na transport zwłok na terenie kraju, na przeprowadzenia ekshumacji oraz postanowień dotyczących sprowadzania zwłok z zagranicy.
5) Wydawanie opinii w sprawach organizacji imprez masowych i nadzór nad nimi.
6) Opiniowanie regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach.
7) Sprawowanie nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi w środkach transportu komunikacji publicznej.
8) Podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku występowania uciążliwości lub zagrożeń środowiskowych.

3.5 Zadania Stanowiska ds. Oceny Środowiska Pracy i Prewencji Chorób Zawodowych:
1) Nadzór nad stanem higieniczno – sanitarnym zakładów pracy oraz warunkami zdrowotnymi środowiska pracy w celu zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych, zakaźnych i innych chorób związanych z warunkami pracy.
2) Prowadzenie postępowań i dokumentacji w sprawach chorób zawodowych i przygotowywanie w tych sprawach projektów decyzji administracyjnych.
3) Kontrola przestrzegania przez producentów, importerów, osoby wprowadzające do obrotu, stosujące lub eksportujące substancje chemiczne, ich mieszaniny lub wyroby w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach obowiązków wynikających z tej ustawy oraz z rozporządzeń Wspólnot Europejskich w niej wymienionych.
4) Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej.
5) Kontrola wprowadzania do obrotu detergentów i substancji powierzchniowo czynnych dla detergentów.
6) Ocena narażenia zawodowego na substancje, preparaty lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy oraz nadzór nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki.
7) Nadzór nad wprowadzaniem do obrotu prekursorów narkotykowych kategorii 2 i 3 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
8) Opracowywanie ocen stanu sanitarnego zakładów pracy oraz zagadnień problemowych dotyczących środowiska pracy.
9) Wykorzystywanie wyników laboratoryjnych badań środowiska pracy w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego.
10) Ocena warunków higieniczno – sanitarnych pracowników zatrudnionych przy stosowaniu, dystrybucji i przechowywaniu środków ochrony roślin.
11) Realizacja zagadnień problemowych w dziedzinie profilaktyki chorób zawodowych.
12) Promocja zdrowia w zakładach pracy.
13) Nadzór nad prowadzeniem badań profilaktycznych pracowników zakładów pracy.
14) Zapobieganie i eliminowanie negatywnego wpływu czynników uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia, w tym: czynników fizycznych, chemicznych oraz biologicznych.
15) Sporządzanie opracowań dotyczących środowiska pracy.
16) Prowadzenie ewidencji i dokumentacji zakładów pracy podległych nadzorowi.
17) Prowadzenie rejestrów i ewidencji dotyczących chorób zawodowych.
18) Współudział w akcji ratowniczej w sytuacjach awaryjnych, połączonych ze skażeniem środowiska w zakresie dotyczącym stopnia i rodzaju narażenia.
19) Współpraca z państwową inspekcją pracy, inspekcją weterynaryjną, inspekcją Handlową.
20) Nadzór nad przestrzeganiem zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
21) Kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, dotyczących prowadzenia przez przedsiębiorców działalności w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przerabiania, przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowej dostawy lub wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz wprowadzania do obrotu nowej substancji psychoaktywnej, w tym w postaci mieszaniny lub w wyrobie.
22) Kontrola spełnienia przez podmiot kontrolowany obowiązków, o których mowa w art. 23r ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, a także może być kontrolowane spełnianie przez podmiot kontrolowany obowiązku, o którym mowa w art. 23r ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

3.6 Zadania Stanowiska ds. Higieny Dzieci i Młodzieży:
1) Sprawowanie nadzoru bieżącego nad warunkami higieniczno – sanitarnymi oraz zdrowotnymi w szkołach, innych placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych oraz internatach, ośrodkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
2) Ocena prawidłowości oświetlenia i mikroklimatu pomieszczeń do nauki i przystosowania mebli szkolnych i przedszkolnych do wzrostu dzieci i młodzieży.
3) Kontrola przestrzegania wymagań dot. procesu nauczania wraz z oceną rozkładu zajęć lekcyjnych.
4) Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących substancji i preparatów chemicznych znajdujących się w szkolnych pracowniach chemicznych.
5) Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących wyposażenia placówek w odpowiedni sprzeęt i urządzenia sportowo-rekreacyjne.
6) Sprawowanie nadzoru w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w warsztatach szkolnych oraz stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
7) Kontrola pod względem higieniczno-sanitarnym obiektów przeznaczonych na wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży .
8) Wykonywanie prac problemowych zleconych przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących higieny pracy ucznia i środowiska szkolnego.
9) Współpraca z organami administracji oświatowej, szkolną służbą zdrowia i innymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się wychowaniem i ochroną zdrowia dzieci i młodzieży.

§14


1. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia inicjuje, organizuje, prowadzi, koordynuje i nadzoruje działalność oświatowo-zdrowotną w dziedzinie zdrowia publicznego na terenie powiatu sępoleńskiego, w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych, poprzez:
1) Inicjowanie i wytyczanie kierunków działań zmierzających do zaznajomienia społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, pobudzanie aktywności społecznej do działań na rzecz własnego zdrowia poprzez:
a) określanie kierunków tematycznych,
b) promowanie, wdrażanie i realizację programów i przedsięwzięć prozdrowotnych,
c) badanie poziomu wiedzy i zachowań zdrowotnych populacji ludzkich w ich środowiskach,
d) określanie środowisk i zasięgu ich oddziaływania,
e) ewaluację efektywności realizowanych przedsięwzięć zdrowotnych,
f) wypracowywanie metod i form oddziaływania, w tym opracowywanie scenariuszy imprez, wystaw, itp.
g) promowanie programów prozdrowotnych,
h) monitorowanie przedsięwzięć prozdrowotnych,
i) poszukiwanie sojuszników do realizacji zadań,
j) systematyczny rozwój bazy pomocy metodycznych i informacyjno-edukacyjnych,
2) Prowadzenie szkoleń z zakresu metodyki oświaty zdrowotnej.
3) Utrzymywanie stałej współpracy z organami administracji samorządowej, instytucjami publicznymi, organizacjami społecznymi i środkami masowego przekazu i sektorem prywatnym na rzecz oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia.
4) Udzielanie metodycznego i merytorycznego wsparcia placówkom realizującym zadania z zakresu promocji zdrowia.
5) Zapewnienie metodycznej pomocy dla komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji w zakresie realizacji zadań oświatowych wynikających z ustawy o PIS.
6) Dbanie o właściwe wykorzystanie bazy pomocy metodycznych i jej tworzenie na potrzeby zadań w zakresie oświaty zdrowotnej.
7) Ocenę działalności oświaty zdrowotnej prowadzonej przez szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze, środki masowego przekazywania, podmioty lecznicze, oraz inne podmioty, instytucje i organizacje prowadzące działalność w zakresie oświaty zdrowotnej.

§15


1.Sekcja Ekonomiczna i Administracyjna realizuje obsługę finansową i administracyjną Powiatowej Stacji:
1) w zakresie ekonomiczno-finansowym
a) prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej w Powiatowej Stacji zgodnie z ustawą o rachunkowości;
b) prowadzenie kasy;
c) wstępna kontrola dokumentów księgowych pod względem prawidłowości opisów merytorycznych, legalności operacji i zgodności rachunkowej przed dokonaniem zapłaty;
d) ewidencja i rozliczanie dochodów budżetowych;
e) terminowe wysyłanie upomnień w ramach windykacji należności;
f) wystawianie tytułów wykonawczych;
g) opracowywanie dokumentów umorzeniowych, względnie odroczeń lub rozłożenia na raty spłaty należności;
h) rozliczanie inwestycji;
i) opracowywanie i aktualizacja planów finansowych Powiatowej Stacji w ujęciu tradycyjnym oraz zadaniowym;
j) sporządzanie sprawozdań z wydatków i dochodów budżetowych;
k) sporządzanie analiz z wykonania budżetu;
l) sporządzanie bilansu;
ł) sporządzanie na informatycznych nośnikach danych list wynagrodzeń pracowników oraz prowadzenie kart wynagrodzeń;
m) sporządzanie raportów imiennych i deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dokumenty rozliczeniowe);
n) prowadzenie dokumentacji dotyczącej zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, świadczeń rehabilitacyjnych oraz ich rozliczanie;
o) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym pracowników i członków ich rodzin;
p) przygotowywanie dokumentacji potrzebnej do ustalania rent i emerytur dla pracowników, w tym obliczanie kapitału początkowego;
q) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania;
r) prowadzenie rejestru pobranych bloczków mandatowych;
s) obsługa budżetu Powiatowej Stacji w systemie TREZOR;
t) współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie wykonywania budżetu Powiatowej Stacji.

2) w zakresie administracyjnym:
a) organizowanie usług zewnętrznych w zakresie administracyjno-biurowym;
b) prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia majątku stałego i ruchomego oraz odpowiedzialności cywilnej;
c) zaopatrywanie komórek organizacyjnych w artykuły biurowe, środki czystości, odzież ochronną i roboczą;
d) obsługa korespondencji i przesyłek pocztowych;
e) prowadzenie ewidencji pieczątek i pieczęci;
f) prowadzenie sekretariatu Powiatowego Inspektora;
g) prowadzenie ewidencji kosztów eksploatacyjnych;
h) prowadzenie spraw związanych z ruchem majątku Powiatowej Stacji, jego ewidencją i inwentaryzacją;
i) realizowanie zamówień prasy, książek, biuletynów, norm po akceptacji Dyrektora Powiatowej Stacji;
j) prowadzenie składnicy akt i nadzór nad prowadzeniem archiwizacji dokumentacji;
k) utrzymywanie w należytym stanie technicznym i estetycznym obiektu budowlanego będącego w zarządzaniu Powiatowej Stacji, poddawanie okresowym kontrolom oraz prowadzenie książki obiektu budowlanego;
l) zapewnienie sprawności działania sprzętu, aparatury i urządzeń technicznych będących na wyposażeniu Powiatowej Stacji;
ł) organizacja usług związanych z ochroną majątku Powiatowej Stacji;
m) nadzór nad funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, wewnętrzną siecią informatyczną, nad bezpieczeństwem systemów informatycznych;
n) zabezpieczenie przewozu drogowego osób lub rzeczy w ramach prowadzonej działalności Powiatowej Stacji;
o) realizowanie procedur dotyczących zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w tym udział w pracach komisji przetargowych oraz przygotowywanie i opracowywanie dokumentacji przetargowej;
p) planowanie i realizacja wydatków inwestycyjnych w trybie przepisów o zamówieniach publicznych;
q) przeprowadzanie przetargów dotyczących zbycia składników rzeczowych majątku ruchomego Powiatowej Stacji.

3) w zakresie obsługi prawnej:
a) Udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa.
b) Informowanie Dyrektora Stacji i kierowników komórek organizacyjnych o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania Stacji oraz interpretowanie przepisów i prowadzenie szkoleń w tym zakresie.
c) Informowanie Dyrektora o uchybieniach w działalności Powiatowej Stacji w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień.
d) Opiniowanie projektów decyzji, postanowień i innych rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym oraz nadzór nad prowadzeniem postępowania administracyjnego i egzekucyjnego.
e) kompletowanie zbioru przepisów prawnych i podręcznej biblioteki fachowej;
f) Opiniowanie regulaminów i zarządzeń Dyrektora Stacji.
g) Opiniowanie umów z zakresu prawa cywilnego, rozwiązywania umów o pracę.
h) Opracowywanie pozwów, pism procesowych oraz apelacji i innych środków zaskarżenia.
i) Występowanie w charakterze pełnomocnika Powiatowej Stacji w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi.
j) Nadzór prawny nad egzekucją należności Powiatowej Stacji.
k) Opracowywanie sprawozdań, ocen i analiz w sprawach leżących w zakresie zadań Radcy Prawnego w Powiatowej Stacji.

4) w zakresie obsługi informatycznej:
a) Wdrażanie technik i systemów informatycznych w komórkach organizacyjnych Stacji;
b) Koordynacja działalności powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w zakresie wdrażania i funkcjonowania technik oraz systemów informatycznych.
c) Administrowanie sieci komputerowej oraz prowadzenie nadzoru nad pracą sieci informatycznej i sprzętu informatycznego w Stacji.
d) Obsługa strony internetowych oraz Biuletynu Informacji Publicznej - Powiatowej Stacji.
e) Przygotowanie programów i opracowywanie systemów mających na celu usprawnienie pracy Powiatowej Stacji.

5) zadania realizowane przez Specjalistę ds. Systemu Jakości, polegają w szczególności na:
a) nadzorowaniu realizacji polityki zarządzania jakością komórek organizacyjnych pracujących w systemie jakości w aspekcie wymagań normy PN – EN ISO/IEC 17025: 2005 oraz PN – EN ISO/IEC 17020:2012;
b) nadzór nad wdrożeniem i stosowaniem procedur i instrukcji ogólnych, technicznych oraz kontrolnych;
c) planowaniu i przygotowaniu przeglądów zarządzania;
d) zarządzaniu programem audytów;
e) nadzorowaniu pracy auditorów wewnętrznych;
f) zarządzaniu dokumentacją systemową;
g) planowaniu i prowadzeniu szkoleń w zakresie systemów jakości;
h) koordynacja spraw związanych z kontrolą zarządczą Powiatowej Stacji.

6) w zakresie archiwizacji dokumentów:
a) prowadzenie składnicy akt;
b) bieżący nadzór wykonywania czynności kancelaryjnych, szczególności w zakresie właściwego znakowania spraw i prowadzenia akt spraw;
c) przyjmowanie, przechowywanie, ewidencjonowanie oraz zabezpieczanie dokumentacji archiwalnej;
d) udostępnianie dokumentacji archiwalnej;
e) inicjowanie brakowania oraz brakowanie dokumentacji niearchiwalnej;
f) przekazywanie materiałów niearchiwalnych do archiwum państwowego;
g) przeprowadzanie szkoleń dla pracowników w zakresie archiwizowania dokumentacji.

7) w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
a) kontrola warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w Powiatowej Stacji,
b) współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz organizacjami związków zawodowych,
c) udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
d) prowadzenie rejestrów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań środowiska pracy,
e) komisyjne sporządzanie protokołów wypadków przy pracy,
f) przeprowadzanie wstępnego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nowo zatrudnionych pracowników oraz nadzór nad okresowymi szkoleniami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
g) sporządzanie oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy.


8) w zakresie Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych
a) realizowanie funkcji doradczych i kontrolnych związanych z przygotowaniem Powiatowej Stacji i jej pracowników do działań w wypadku nadzwyczajnych zagrożeń;
b) prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania zadań obronnych w Powiatowej Stacji.
9) w zakresie Ochrony Informacji Niejawnych:
a) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej;
b) wytwarzanie, przetwarzanie, przekazywanie oraz przechowywanie dokumentów zawierających informacje niejawne;
c) opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych i nadzorowanie jego realizacji;
d) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
e) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych;
f) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
g) prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy lub służby na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych;
h) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających;
i) przekazywanie odpowiednio Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbie Kontrwywiadu Wojskowego do ewidencji danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa.

10) do zadań Inspektora Ochrony Danych należy w szczególności:
a) informowanie administratora oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych, i doradzanie im w tej sprawie;
b) monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym:
c) podział obowiązków,
d) szkolenie pracowników uczestniczących w operacjach przetwarzania danych,
e) przeprowadzanie systematycznych audytów;
f) konsultacje w zakresie opracowywanej dokumentacji i procedur z zakresu ochrony danych, rekomendowanie ich wdrażania i aktualizacji;
g) współdziałanie z administratorem danych w zakresie wdrożenia odpowiednich i skutecznych środków technicznych jak również organizacyjnych mających zabezpieczyć dane osobowe;
h) konsultowanie identyfikacji ryzyka związanego z przetwarzaniem danych, jego ocena oraz podejmowanie działań minimalizujących ryzyko;
i) prowadzenie punktu kontaktowego dla osób zwracających się o informacje na temat przetwarzanych danych osobowych;
j) uprawnienia i odpowiedzialność oraz zakres działania Inspektora Ochrony Danych określają odrębne regulacje prawne.

§16


1. Samodzielne Stanowisko Pracy - Główny Księgowy realizuje merytoryczny nadzór nad działalnością ekonomiczną i finansową Powiatowej Stacji, w szczególności:
1) Opracowywanie planów finansowych w zakresie dochodów, wydatków, zatrudnienia, inwestycji, wniosków w sprawie zmiany tych planów oraz ich realizacji w sferze budżetu i gospodarki pozabudżetowej, także w układzie zadaniowym.
2) Racjonalne gospodarowanie środkami przeznaczonymi na wykonanie zadań wynikających z planów i działalności statutowej.
3) Prowadzenie rachunkowości Powiatowej Stacji.
4) Kontrola i nadzór w zakresie prawidłowej realizacji operacji gospodarczych i finansowych w odniesieniu do planu finansowego.
5) Wykonywanie dyspozycji środkami finansowymi.
6) Dokonywanie analiz ekonomicznych i tematycznych analiz okresowych ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania się kosztów wg miejsc ich powstawania oraz przedstawienie wniosków wynikających z tych analiz.
7) Koordynacja problematyki finansowo – ekonomicznej komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji.
8) Nadzór nad prowadzeniem gospodarki kasowej.
9) Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej określonej przez Ministra Finansów w porozumieniu z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego.
10) Obliczanie wynagrodzeń oraz innych należności pracowniczych – rozliczenie należnych podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie prawidłowo prowadzonych ewidencji analitycznych.
11) Regulowanie podatków oraz innych opłat.
12) Rozliczanie funduszy celowych.
13) Kształtowanie i realizacja założeń kontroli zarządczej w Powiatowej Stacji.

Rozdział VIII
Zasady podpisywania decyzji administracyjnych i innych pism

§ 17


1. Znakowanie pism w Powiatowej Stacji.
1) Komórki organizacyjne wchodzące w skład Powiatowej Stacji używają do znakowania akt niżej wymienionych symboli:

a) Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego N
b) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia OZ
c) Stanowisko ds. Ekonomicznych EK
d) Stanowisko ds. administracyjnych AD
e) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Księgowego GK
f) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego RP


2) Do znakowania akt z zakresu zagadnień wymienionych poniżej w pkt. 1 – 4 stosuje się następujące symbole:
a) BHP i P/POŻ BP
b) Obrony Cywilnej OC
c) Ochrony informacji niejawnych IN
d) Systemu zarządzania jakością
e) Inspektora Ochrony Danych IOD

3. Po symbolach wymienionych w ust. 1. pkt. 1 dodaje się poprzedzony kropką, dodatkowy symbol określający rodzaj sprawy z zakresu działalności merytorycznej Powiatowej Stacji:
1) Sekcja Higieny Żywności i Żywienia HŻ
2) Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi HK
3) Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego EP
4) Stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży HD
5) Stanowisko ds. Oceny Środowiska Pracy Prewencji Chorób Zawodowych HP
6) Stanowisko ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego NZ
4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – Dyrektor używa symbolu „PPIS”.

§ 18


1. Zasady podpisywania decyzji administracyjnych i innych pism
1) Państwowy Powiatowy Inspektor podpisuje:
a) zarządzenia;
b) dokumenty wystawiane w związku z prowadzeniem postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji oraz inne dokumenty dotyczące prowadzonych straw w ramach realizacji nadzoru sanitarnego;
c) pisma kierowane do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy;
d) pisma kierowane do starosty, burmistrzów i wójtów;
e) pisma kierowane do służb, inspekcji i straży;
f) wystąpienia do środków masowego przekazu;
g) odpowiedzi na petycje;
h) inne pisma zastrzeżone do podpisu Powiatowego Inspektora.
2) Dyrektor Powiatowej Stacji podpisuje:
a) zarządzenia;
b) protokoły pokontrolne z kontroli przeprowadzonych w Powiatowej Stacji;
c) odpowiedzi na wystąpienia organów kontrolujących;
d) dokumenty zatwierdzające wyniki postępowania w sprawach o udzielenie zamówień publicznych;
e) pisma dotyczące spraw kadrowych;
f) pisma dotyczące spraw finansowych i rachunkowości;
g) pełnomocnictwa procesowe;
h) umowy;
i) odpowiedzi na skargi i wnioski;
j) inne pisma zastrzeżone do podpisu Dyrektora Powiatowej Stacji.

2. Kierownicy komórek organizacyjnych i pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy upoważnieni pisemnie przez Powiatowego Inspektora lub Dyrektora Powiatowej Stacji podpisują pisma w granicach udzielonego upoważnienia.
3. Pisma przedkładane do podpisu Powiatowemu Inspektorowi, Dyrektorowi Powiatowej Stacji powinny być uprzednio parafowane odpowiednio przez kierowników komórek organizacyjnych lub pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy.
4. Pisma i umowy powodujące skutki finansowe, wymagają podpisu głównego księgowego.
5. Pisma dotyczące postępowania sądowego, administracyjnego lub egzekucyjnego podpisuje radca prawny mający pełnomocnictwo do prowadzenia danej sprawy.
6. Prowadzenie ewidencji pism i załatwianych spraw oraz ich archiwizowanie określa instrukcja kancelaryjna oraz instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt.
Rozdział IX
Zasady planowania i przeprowadzania kontroli

§ 19


1. W Powiatowej Stacji sporządza się plan pracy na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszcz.
2. Plan pracy określa główne kierunki zadań realizowanych przez Powiatową Stację w danym roku, uwzględniając stan sanitarny i sytuację epidemiologiczną w powiecie sępoleńskim.
Plan pracy obejmuje:
1) zadania z zakresu kontroli i nadzoru;
2) harmonogram nadzoru nad obiektami;
3) plan szkoleń.

3. Za spójność procedur planowania i budżetowania oraz terminowość realizacji zadań statutowych, w tym utrzymywanie nadzoru nad stanem sanitarnym są odpowiedzialni w zakresie posiadanych kompetencji Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny/Dyrektor PSSE, Główny Księgowy, kierownicy komórek organizacyjnych oraz pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy.

§ 20


1. Kontrola sanitarna rozumiana jako kontrola obiektów będących pod nadzorem Powiatowego Inspektora, może być przeprowadzona jako kontrola kompleksowa, problemowa, sprawdzająca lub doraźna.
2. Działalność kontrolna prowadzona przez Powiatową Stację wykonywana jest na podstawie harmonogramu nadzoru nad obiektami będącego załącznikiem do planu pracy.
3. Kontrole obiektów będących pod nadzorem Powiatowego Inspektora regulują odrębne przepisy prawne oraz procedury techniczne wprowadzone zarządzeniem Głównego Inspektora Sanitarnego.
4. Zadania kontrolne wykonywane przez poszczególnych pracowników są określone w ich zakresach czynności.


Rozdział X
Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków i petycji

§ 21


2. Dyrektor Powiatowej Stacji, a w przypadku jego nieobecności osoby przez niego upoważnione przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach 13:00 do 16:00.
3. Informacja o dniach i godzinach przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków jest umieszczona w widocznym miejscu w budynku Powiatowej Stacji oraz na stronie internetowej Powiatowej Stacji.
4. Skargi i wnioski ewidencjonowane są w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków Powiatowej Stacji.
5. Szczegółowy tryb postępowania przy rejestrowaniu i załatwianiu skarg i wniosków określa odrębna procedura.
6. Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego.
7. Rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z ustawą o petycjach.Opublikował: Elżbieta Estkowska
Publikacja dnia: 22.08.2019
Podpisał: Elżbieta Estkowska
Dokument z dnia: 16.08.2019
Dokument oglądany razy: 2 400