Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 27.08.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja regulaminu

Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Sępólnie KrajeńskimRozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sępólnie Kraj. zwana dalej „Powiatową Stacją”, jest zakładem opieki zdrowotnej, przy pomocy którego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj., wykonuje zadania wynikające z ustaw o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 2. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. zwany dalej „Regulaminem” określa organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj.
 3. Schemat organizacyjny Powiatowej Stacji stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego.

Rozdział 2
Sposób kierowania Powiatową Stacją

§ 2

 1. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj., będący Dyrektorem Powiatowej Stacji, zwany dalej „Powiatowym Inspektorem” lub „Dyrektorem”.
 2. Dyrektor kieruje Stacją przy pomocy Głównego Księgowego, kierowników komórek organizacyjnych i pracowników na samodzielnych stanowiskach.
 3. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zastępują upoważnieni kierownicy komórek organizacyjnych.
 4. Dyrektor może ustanowić pełnomocników do wykonywania w jego imieniu określonych czynności.

§ 3

 1. Komórką organizacyjną Powiatowej Stacji jest oddział i samodzielne stanowisko pracy. Komórką organizacyjną oddziału jest sekcja i jednoosobowe stanowiska pracy.

 2. Pracą komórek organizacyjnych kierują ich kierownicy lub pracownicy wyznaczeni przez Dyrektora.
 3. Kierownicy komórek oraz pracownicy zajmujący samodzielne stanowiska pracy w komórce organizacyjnej podlegają bezpośrednio Dyrektorowi.
 4. W czasie nieobecności kierownika komórki organizacyjnej jej pracą kieruje pracownik wyznaczony przez Dyrektora.
 5. Do realizacji zadań bieżących i problemowych Dyrektor może powoływać zespoły realizacyjne składające się z pracowników różnych komórek organizacyjnych i wyznaczyć koordynatora ich pracy.
 6. W Powiatowej Stacji funkcjonuje system zarządzania jakością, opisany w procedurach ogólnych oraz księdze jakości, którym mogą być objęte komórki organizacyjne wyznaczone przez Dyrektora Stacji.
 7. Nadzór nad jakością pracy w komórkach objętych systemem zarządzania jakością sprawuje specjalista ds. systemu jakości wyznaczony przez Dyrektora. Funkcje kierowników technicznych sprawują pracownicy wyznaczeni przez Dyrektora.
 8. Zadania z zakresu obrony cywilnej, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony informacji niejawnych realizują pracownicy wyznaczeni przez Dyrektora.
 9. Funkcję rzecznika prasowego Powiatowej Stacji pełni pracownik wyznaczony przez Dyrektora.
 10. W Powiatowej Stacji funkcjonuje system kontroli zarządczej. Za jego skuteczność, efektywność w zakresie podejmowanych działań, dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem efektywny, oszczędny i terminowy odpowiada Dyrektor.

§ 4

 1. Główny księgowy nadzoruje działalność ekonomiczną i finansową Powiatowej Stacji .

§ 5

 1. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy wobec wszystkich pracowników Powiatowej Stacji.
 2. W sprawach pracowniczych i socjalnych Dyrektor działa w porozumieniu z przedstawicielem załogi, w granicach określonych obowiązującymi przepisami.
 3. Dyrektor organizuje i nadzoruje szkolenia pracowników w Powiatowej Stacji.

§ 6

 1. Powiatowa Stacja może prowadzić nie wyodrębnioną organizacyjnie działalność wykraczającą poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie, polegającą m.in. na świadczeniu usług w zakresie szkoleń.Rozdział 3
Organizacja wewnętrzna Powiatowej Stacji

§ 7

 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą jako jej komórki organizacyjne następujące oddziały, sekcje i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego w skład , którego wchodzą;

a. Sekcja Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku
b. Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi
c. Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego
d. Stanowisko ds. Oceny Środowiska Pracy i Prewencji Chorób Zawodowych
e. Stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
f. Stanowisko ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

2) Sekcja Ekonomiczna i Administracyjna, w której skład wchodzą;

a. Stanowisko ds. ekonomicznych
b. Stanowisko ds. administracyjnych

3) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej I Promocji Zdrowia;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.Rozdział 4
Zadania komórek organizacyjnych

§ 8

 1. Do zadań wszystkich komórek organizacyjnych należy w szczególności:

1) wykonywanie zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wynikających z ustawy o
     Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
2) sporządzanie planów pracy i sprawozdań z ich wykonania, oraz właściwe
     dokumentowanie pracy,
3) przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej w zakresie tworzenia i obiegu dokumentacji,
4) gromadzenie informacji oraz opracowywanie ocen, analiz, opinii i innych
     dokumentów w zakresie działania komórki organizacyjnej, a w szczególności
     opracowywanie postanowień i decyzji wynikających z prowadzonego przez nią
     postępowania administracyjnego,
5) stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez samokształcenie pracowników, szkolenia
     wewnętrzne, udział w szkoleniach i w kursach organizowanych przez
     wyspecjalizowane jednostki oraz przeprowadzanie szkoleń dla pracowników Stacji,
6) przyjmowanie oraz załatwianie skarg i wniosków,
7) prowadzenie ewidencji i zbioru przepisów prawnych związanych z działalnością
     komórki organizacyjnej oraz bieżąca analiza zmian obowiązującego prawa,
8) ścisła współpraca oraz wymiana informacji pomiędzy wszystkimi komórkami
     organizacyjnymi Powiatowej Stacji w zakresie stanu sanitarnego i sytuacji
     epidemiologicznej,
9) wdrażanie postępu naukowego dotyczącego metod i jakości pracy,
10) współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz instytucjami,
      organizacjami, stowarzyszeniami i środkami masowego przekazu,
11) realizowanie wniosków pokontrolnych organów kontroli państwowej oraz
       wniosków wynikających z działalności kontrolnej Ministerstwa Zdrowia, Głównego
       Inspektoratu Sanitarnego i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej,
12) doskonalenie zarządzania systemem jakości,
13) przestrzeganie przepisów bhp i ochrony p/pożarowej,
14) przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych i danych osobowych
       oraz tajemnicy służbowej,
15) realizacja celów i zadań określonych dla Jednostki oraz uczestniczenie w
       zapewnieniu funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli
       zarządczej,
16) realizowanie prac problemowych zleconych przez Głównego Inspektora
       Sanitarnego i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

§9

 1. Zadaniem Oddziału Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego jest prowadzenie nadzoru sanitarnego w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych oraz zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych, zawodowych, powodowanych warunkami środowiska. Sporządzanie analiz i ocen stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w powiecie oraz przygotowywanie na ich podstawie opinii, wystąpień i informacji.
 2. Zadania te, realizowane są przez wyodrębnione komórki merytoryczne, Oddziału:

  2.1. Zadania Stanowiska ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

1) Uzgadnianie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
     przestrzennego gmin oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania
     przestrzennego pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.
2) Uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w
     prognozie oddziaływania na środowisko.
3) Uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i
     zdrowotnych.
4) Wydawanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na
     środowisko dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
5) Wydawanie opinii w ramach postępowania zmierzającego do wydania decyzji
     środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco
     oddziaływać na środowisko.
6) Kontrola przestrzegania wymagań higieniczno-sanitarnych w obiektach będących w
     trakcie budowy i przekazywanych do użytkowania.
7) Wydawanie opinii o obiektach budowlanych przekazywanych do eksploatacji.
8) Informowanie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w
     Bydgoszczy o stwierdzonych podczas czynności kontrolnych uchybieniach w
     dokumentacji opiniowanej przez rzeczoznawców ds. sanitarno-higienicznych.
9) Wydawanie opinii o zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi w przepisach
     Unii Europejskiej – przedsięwzięć i inwestycji, których realizacja jest wspomagana
     przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z
     funduszy Unii Europejskiej.

2.2. Zadania Sekcji Nadzoru Przeciwepidemicznego:

1) Prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie
     chorób zakaźnych i innych powodowanych warunkami środowiska.
2) Zbieranie danych, rejestracja i opracowywanie informacji na temat chorób
    szerzących się epidemicznie, dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych, w tym
    systematycznej oceny sytuacji zdrowotnej społeczeństwa powiatu w zakresie
    chorób zakaźnych.
3) Opracowywanie ognisk epidemicznych i przypadków chorób szczególnie
    niebezpiecznych.
4) Zapobieganie szerzeniu się chorób zakaźnych poprzez prowadzenie nadzoru
    przeciwepidemicznego nad osobami chorymi, nosicielami, osobami zakażonych
    bezobjawowo i ozdrowieńcami oraz osobami z ich otoczenia.
5) Nadzór nad zakażeniami szpitalnymi oraz współpraca z placówkami lecznictwa
     zamkniętego w zakresie ich profilaktyki.
6) Dystrybucja preparatów szczepionkowych.
7) Nadzór nad realizacją szczepień ochronnych przez świadczeniodawców na terenie
     powiatu.
8) Nadzór nad bezpieczeństwem epidemiologicznym przeprowadzanych zabiegów
     medycznych w placówkach służby zdrowia oraz monitoring zagrożeń
     epidemicznych.
9) Obsługa krajowego systemu nadzoru epidemicznego i kontroli chorób zakaźnych.
10) Sprawowanie nadzoru nad sterylizacja i dezynfekcją.
11) Inicjowanie, organizowanie i przeprowadzanie szkoleń dla personelu medycznego
       w dziedzinie zwalczania i profilaktyki chorób zakaźnych, dezynfekcji i sterylizacji
      oraz szczepień ochronnych.
12) Współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w zakresie zwalczania chorób
       odzwierzęcych u ludzi.
13) Szerzenie oświaty zdrowotnej, współdziałanie z organami administracji
       samorządowej, środkami masowego przekazu i innymi komórkami
       organizacyjnymi Powiatowej Stacji w zakresie zwalczania chorób zakaźnych.

2.3. Zadania Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku:

1) Zatwierdzanie i dokonywanie wpisów do rejestru zakładów produkujących i
     wprowadzających żywność do obrotu - podlegających urzędowej kontroli organów
     państwowej inspekcji sanitarnej.
2) Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i
     zdrowotne w zakresie produkcji oraz wprowadzania do obrotu środków
     spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz
     kosmetyków.
3) Prowadzenie postępowania w celu poprawy stwierdzonego niewłaściwego stanu
     sanitarno-technicznego.
4) Opracowywanie, dokumentowanie i likwidacja ognisk zbiorowych zatruć
     pokarmowych we współpracy z innymi komórkami.
5) Współudział w opiniowaniu projektów i w odbiorze przejmowanych pod nadzór
     obiektów żywnościowo - żywieniowych oraz uczestnictwo w kontrolach odbiorowych
     obiektów w związku ze zmianą użytkownika.
6) Ocena stopnia wdrożenia i skuteczności funkcjonowania zasad GHP, GMP i
     systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli HACCP w nadzorowanych
     obiektach;
7) Ocena jakości żywienia w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego.
8) Prowadzenie postępowania w ramach systemów szybkiego ostrzegania o
     niebezpiecznych produktach żywnościowych i nie żywnościowych RASFF i RAPEX.
9) Podejmowanie działań w wyniku otrzymanych informacji dotyczących
     niewłaściwego stanu sanitarnego.
10) Podejmowanie działań w ramach urzędowej kontroli i monitoringu żywności, w
       tym pobieranie próbek żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do
       kontaktu z żywnością do badań laboratoryjnych.
11) Pobieranie próbek kosmetyków do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej
       kontroli kosmetyków.
12) Współpraca z innymi służbami urzędowej kontroli żywności w ramach
       kompetencji i zawartych porozumień oraz z innymi organami samorządu.
13) Prowadzenie działań doraźnych na podstawie wytycznych Głównego Inspektora
       Sanitarnego oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
14) Upowszechnianie wiedzy o zasadach racjonalnego żywienia, promocja zdrowia w
       dziedzinie higieny żywności i żywienia.
15) Prowadzenie systemów informacyjnych i baz danych dotyczących nadzoru nad
       bezpieczeństwem żywności.
16) Kontrola przestrzegania przepisów zawartych w rozporządzeniach Parlamentu
       Europejskiego i Rady w zakresie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy
       oraz w zakresie identyfikacji organizmów genetycznie zmodyfikowanych w
       żywności oraz znakowania żywności genetycznie zmodyfikowanej.”


2.4. Zadania Sekcji Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi:

1) Sprawowanie bieżącego nadzoru nad:

a) stanem sanitarnym i przestrzeganiem wymagań higienicznych i
     zdrowotnych w obiektach i urządzeniach użyteczności publicznej,
b) stanem sanitarno-higienicznym zakładów opieki zdrowotnej, w tym
     przestrzegania procedur dotyczących utrzymania czystości, gospodarki
     odpadami medycznymi i postępowaniem z bielizną medyczną.
c) stanem sanitarnym miejscowości, tras i obiektów wczasowo –
     turystycznych,
d) warunkami świadczenia usług w zakładach fryzjerskich, kosmetycznych,
     odnowy biologicznej i tatuażu,
e) warunkami sanitarno – higienicznymi w zakładach (domach) pogrzebowych
     z uwzględnieniem właściwego postępowania ze zwłokami i szczątkami
     ludzkimi,
f)  stanem sanitarno-technicznym urządzeń służących do zaopatrywania
    ludności w wodę przeznaczoną do spożycia,
g) przestrzeganiem wymagań określonych w ustawie z dnia 15 września 2017
     r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium.

2) Prowadzenie nadzoru nad pływalniami, kąpieliskami i miejscami okazjonalnie
     wykorzystywanymi do kąpieli oraz jakością wody w tych obiektach.
3) Prowadzenie monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w
     szczególności poprzez:

a) sporządzanie harmonogramu i planu pobierania próbek wody,
b) pobór próbek do badań fizyko-chemicznych i bakteriologicznych,
c) kompletowanie dokumentacji urządzeń wodnych,
d) sporządzanie ocen, raportów i komunikatów,
e) prowadzenie dokumentacji z zakresu monitoringu,
f) szacowanie ryzyka zdrowotnego oraz dokonywanie prognoz,
g) prowadzenie bazy danych Woda-Excel.

4) Monitoring jakości wody ciepłej w celu wykrywania bakterii Legionella sp. w
     obiektach użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego.
5) Prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji na przeprowadzenie
     ekshumacji oraz postanowień dotyczących sprowadzania zwłok z zagranicy.
6) Podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku występowania uciążliwości
     lub zagrożeń środowiskowych.

2.5. Zadania Stanowiska ds. Oceny Środowiska Pracy i Prewencji Chorób Zawodowych :

1) Nadzór nad stanem higieniczno – sanitarnym zakładów pracy oraz
     warunkami zdrowotnymi środowiska pracy w celu zapobiegania
     powstawaniu chorób zawodowych, zakaźnych i innych chorób związanych z
     warunkami pracy.
2) Prowadzenie postępowań w sprawach chorób zawodowych dotyczących
     oceny narażenia zawodowego i prowadzenia postępowania
     administracyjnego.
3) Kontrola przestrzegania przez producentów, importerów, osoby
     wprowadzające do obrotu, stosujące lub eksportujące substancje
     chemiczne, ich mieszaniny lub wyroby w rozumieniu przepisów ustawy z
     dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
     obowiązków wynikających z tej ustawy oraz z rozporządzeń Wspólnot
     Europejskich w niej wymienionych.
4) Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu
    produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w
    działalności zawodowej.
5) Kontrola wprowadzania do obrotu detergentów i substancji powierzchniowo
     czynnych dla detergentów.
6) Ocena narażenia zawodowego na substancje, preparaty lub procesy
     technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku
     pracy oraz nadzór nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych
     na te czynniki.
7) Nadzór nad wprowadzaniem do obrotu prekursorów narkotykowych
     kategorii 2 i 3 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
8) Opracowywanie ocen stanu sanitarnego zakładów pracy oraz zagadnień
     problemowych dotyczących środowiska pracy.
9) Wykorzystywanie wyników laboratoryjnych badań środowiska pracy w
     ramach bieżącego nadzoru sanitarnego.
10) Ocena warunków higieniczno – sanitarnych pracowników zatrudnionych
       przy stosowaniu, dystrybucji i przechowywaniu środków ochrony roślin.
11) Realizacja zagadnień problemowych w dziedzinie profilaktyki chorób
       zawodowych.
12) Promocja zdrowia w zakładach pracy.
13) Nadzór nad prowadzeniem badań profilaktycznych pracowników zakładów
       pracy.
14) Zapobieganie i eliminowanie negatywnego wpływu czynników uciążliwych
       i szkodliwych dla zdrowia, w tym: czynników fizycznych, chemicznych oraz
       biologicznych.
15) Sporządzanie opracowań dotyczących środowiska pracy.
16) Prowadzenie ewidencji i dokumentacji zakładów pracy podległych
       nadzorowi.
17) Prowadzenie rejestrów i ewidencji dotyczących chorób zawodowych.
18) Współudział w akcji ratowniczej w sytuacjach awaryjnych, połączonych ze
       skażeniem środowiska w zakresie dotyczącym stopnia i rodzaju
       narażenia.
19) Współpraca z państwową inspekcją pracy, inspekcją weterynaryjną,
       inspekcją Handlową.
20) Nadzór nad przestrzeganiem zakazu wytwarzania i wprowadzania do
       obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych lub
       nowych substancji psychoaktywnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca
       2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
21) Kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
       przeciwdziałaniu narkomanii, dotyczących prowadzenia przez
       przedsiębiorców działalności w zakresie wytwarzania, przetwarzania,
       przerabiania, przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowej dostawy lub
       wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz wprowadzania do obrotu nowej
       substancji psychoaktywnej, w tym w postaci mieszaniny lub w wyrobie.

2.6. Zadania Stanowiska ds. Higieny Dzieci i Młodzieży:

1) Nadzór nad stanem higieniczno – sanitarnym w szkołach i innych
     placówkach oświatowo-wychowawczych oraz ośrodkach wypoczynku dla
     dzieci i młodzieży.
2) Ocena prawidłowości oświetlenia i mikroklimatu pomieszczeń do nauki i
     przystosowania mebli szkolnych i przedszkolnych do wzrostu dzieci i
     młodzieży.
3) Kontrola przestrzegania wymagań dot. procesu nauczania wraz z oceną
     rozkładu zajęć lekcyjnych.
4) Kwalifikacja pod względem higieniczno-sanitarnym obiektów
     przeznaczonych na wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży .
5) Wykonywanie prac problemowych zleconych przez Państwowego
     Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Głównego Inspektora
     Sanitarnego dotyczących higieny pracy ucznia i środowiska szkolnego.
6) Współpraca z organami administracji oświatowej, szkolną służbą zdrowia i
     innymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się wychowaniem i
     ochroną zdrowia dzieci i młodzieży.

§10

 1. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia inicjuje, organizuje, prowadzi, koordynuje i nadzoruje działalność oświatowo-zdrowotną w dziedzinie zdrowia publicznego na terenie powiatu sępoleńskiego, w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych, poprzez:

1) Inicjowanie i wytyczanie kierunków działań zmierzających do zaznajomienia
     społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, pobudzanie aktywności
     społecznej do działań na rzecz własnego zdrowia poprzez:

a. określanie kierunków tematycznych
b. promowanie, wdrażanie i realizację programów i przedsięwzięć
     prozdrowotnych,
c. badanie poziomu wiedzy i zachowań zdrowotnych populacji ludzkich w ich
    środowiskach,
d. określanie środowisk i zasięgu ich oddziaływania,
e. ewaluację efektywności realizowanych przedsięwzięć zdrowotnych,
f. wypracowywanie metod i form oddziaływania, w tym opracowywanie
   scenariuszy imprez, wystaw, itp.
g. promowanie programów prozdrowotnych,
h. monitorowanie przedsięwzięć prozdrowotnych,
i. poszukiwanie sojuszników do realizacji zadań,
j. systematyczny rozwój bazy pomocy metodycznych i informacyjno-
   edukacyjnych,

2) Prowadzenie szkoleń z zakresu metodyki oświaty zdrowotnej.
3) Utrzymywanie stałej współpracy z organami administracji samorządowej,
     instytucjami publicznymi, organizacjami społecznymi i środkami masowego
     przekazu i sektorem prywatnym na rzecz oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia.
4) Udzielanie metodycznego i merytorycznego wsparcia placówkom realizującym
     zadania z zakresu promocji zdrowia.
5) Zapewnienie metodycznej pomocy dla komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji
     w zakresie realizacji zadań oświatowych wynikających z ustawy o PIS.
6) Dbanie o właściwe wykorzystanie bazy pomocy metodycznych i jej tworzenie na
     potrzeby zadań w zakresie oświaty zdrowotnej.
7) Ocenę działalności oświaty zdrowotnej prowadzonej przez szkoły, placówki
     oświatowo-wychowawcze, zakłady służby zdrowia oraz inne placówki prowadzące
     działalność w zakresie oświaty zdrowotnej.

§11

 1. Oddział Ekonomiczny i Administracyjny realizuje zadania poprzez wyodrębnione komórki merytoryczne, zgodnie z zakresami określonymi w pkt. 2 i 3
 2. Zadania Stanowiska ds. Ekonomicznych :

1) Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2) Prowadzenie ksiąg inwentarzowych.
3) Ewidencjonowanie i egzekwowanie dochodów budżetu państwa.
4) Prowadzenie kasy, raportów kasowych oraz innych ewidencji związanych z kasą
     Powiatowej Stacji.
5) Współdziałanie z Głównym Księgowym w zakresie wykorzystania środków
     finansowych.
6) Rozliczanie kosztów delegacji służbowych.
7) Sprawdzanie wszystkich dokumentów finansowych pod względem formalnym.

 1. Zadania Stanowiska ds. Administracyjnych :

1) Wykonywanie czynności kancelaryjnych.
2) Prowadzenie sekretariatu i obsługa centrali telefonicznej.
3) Prowadzenie spraw pracowniczych.
4) Prowadzenie ewidencji i rozliczanie mandatów karnych.
5) Kompletowanie zbiorów przepisów prawnych.
6) Prowadzenie dokumentacji Inspektora Sanitarnego / Dyrektora Powiatowej Stacji.
7) Prowadzenie spraw związanych z inwestycjami, konserwacją, remontami
     bieżącymi i kapitalnymi aparatury, sprzętu, urządzeń i pomieszczeń budynku, .
8) Prowadzenie książki obiektu budowlanego, dokumentacji technicznej instalacji i
     urządzeń budynku Powiatowej Stacji.
9) Zabezpieczenie ochrony mienia Powiatowej Stacji.
10) Utrzymywanie właściwego stanu sanitarnego porządkowego na terenie
       Powiatowej Stacji.
11) Podejmowanie czynności przygotowawczych do inwentaryzacji.
12) Zabezpieczenie transportu dla potrzeb Stacji.
13) Prowadzenie spraw bhp i przeciwpożarowych.
14) Prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania.
15) Prowadzenie ubezpieczeń.
16) Prowadzenie archiwum Powiatowej Stacji, magazynu, biblioteki.
17) Zapewnienie prawidłowej eksploatacji nieruchomości, gospodarki energetycznej,
       urządzeń energetycznych, chłodniczych, instalacji elektrycznej, sieci wodno-
       kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, urządzeń łączności oraz sprzętu
       techniczno-gospodarczego.
18) Zaopatrywanie w materiały aparaturę medyczną, sprzęt i urządzenia, druki,
       materiały biurowe, odzież roboczą i ochronną oraz inne materiały potrzebne do
       prawidłowego funkcjonowania Powiatowej Stacji.
19) Realizacja zakupów na rzecz Stacji zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
       oraz zaopatrywanie komórek organizacyjnych w media, materiały, aparaturę i
       sprzęt niezbędny dla zapewnienia właściwej działalności Powiatowej Stacji.
20) Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz
       warunkami pracy.
21) Prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową.
22) Prowadzenie spraw związanych z obroną cywilna i spraw wojskowych.
23) Zapewnienie prawidłowej eksploatacji wyposażenia komputerowego i
       informatycznego.
24) Utrzymanie programów komputerowych w stanie gwarantującym ich poprawne
       użytkowanie.
25) Prowadzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowej Stacji.

§12

 1. Samodzielne Stanowisko Pracy - Główny Księgowy realizuje merytoryczny nadzór nad działalnością ekonomiczną i finansową Powiatowej Stacji a w szczególności:

1) Opracowywanie planów finansowych w zakresie dochodów, wydatków,
     zatrudnienia, inwestycji, wniosków w sprawie zmiany tych planów oraz ich realizacji
     w sferze budżetu i gospodarki pozabudżetowej.
2) Racjonalne gospodarowanie środkami przeznaczonymi na wykonanie zadań
     wynikających z planów i działalności statutowej;
3) Prowadzenie rachunkowości w Powiatowej Stacji.
4) Kontrola i nadzór w zakresie prawidłowej realizacji operacji gospodarczych i
     finansowych w odniesieniu do planu finansowego.
5) Wykonywanie dyspozycji środkami finansowymi.
6) Dokonywanie analiz ekonomicznych i tematycznych analiz okresowych ze
     szczególnym uwzględnieniem kształtowania się kosztów wg miejsc ich
     powstawania oraz przedstawienie wniosków wynikających z tych analiz.
7) Koordynacja problematyki finansowo – ekonomicznej komórek organizacyjnych
     Powiatowej Stacji.
8) Nadzór nad prowadzeniem gospodarki kasowej.
9) Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej określonej przez Ministra Finansów w
     porozumieniu z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego.
10) Obliczanie wynagrodzeń oraz innych należności pracowniczych – rozliczenie
       należnych podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie
       prawidłowo prowadzonych ewidencji analitycznych.
11) Regulowanie podatków oraz innych opłat.
12) Rozliczanie funduszy celowych.

§13

 1. Zadania Stanowiska Pracy Radcy Prawnego:

1) Udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa.
2) Informowanie Dyrektora Stacji i kierowników komórek organizacyjnych o zmianach
     w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania Stacji oraz interpretowanie
     przepisów i prowadzenie szkoleń w tym zakresie.
3) Informowanie Dyrektora o uchybieniach w działalności Powiatowej Stacji w
     zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień.
4) Opiniowanie projektów decyzji, postanowień i innych rozstrzygnięć w postępowaniu
     administracyjnym oraz nadzór nad prowadzeniem postępowania
     administracyjnego i egzekucyjnego.
5) kompletowanie zbioru przepisów prawnych i podręcznej biblioteki fachowej;
6) Opiniowanie regulaminów i zarządzeń Dyrektora Stacji.
7) Opiniowanie umów z zakresu prawa cywilnego, rozwiązywania umów o pracę.
8) Opracowywanie pozwów, pism procesowych oraz apelacji i innych środków
     zaskarżenia.
9) Występowanie w charakterze pełnomocnika Powiatowej Stacji w postępowaniu
     sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi.
10) Nadzór prawny nad egzekucją należności Powiatowej Stacji.
11) Opracowywanie sprawozdań, ocen i analiz w sprawach leżących w zakresie zadań
       Radcy Prawnego w Powiatowej Stacji.

§14

 1. Zadania Specjalisty ds. Jakości:

1) Wprowadzanie, utrzymanie i aktualizację systemu jakości.
2) Opracowanie i aktualizacja Ksiąg Jakości.
3) Prowadzenie auditów wewnętrznych i przeglądów zarządzania.
4) Prowadzenie szkoleń wewnętrznych.

Rozdział 5
Znakowanie pism w Powiatowej Stacji

§ 15

 1. Komórki organizacyjne wchodzące w skład Powiatowej Stacji używają do znakowania akt niżej wymienionych symboli:

1. Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego

N

2. Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

OZ

3. Stanowisko ds. Ekonomicznych

EK

4. Stanowisko ds. administracyjnych

AD

5. Stanowisko Pracy Głównego Księgowego

GK

6. Stanowisko Pracy Radcy Prawnego

RP
 1. Do znakowania akt z zakresu zagadnień wymienionych poniżej w pkt. 1 – 4 stosuje się następujące symbole:

1. BHP i P/POŻ

BP

2. Obrony Cywilnej

OC

3. Ochrony informacji niejawnych

IN

4. Systemu zarządzania jakością                                                         

J
 1. Po symbolach wymienionych w ust. 1. pkt. 1 dodaje się poprzedzony kropką, dodatkowy symbol określający rodzaj sprawy z zakresu działalności merytorycznej Powiatowej Stacji:

1. Sekcja Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku

2. Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi

HK

3. Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego

EP

4. Stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży

HD

5. Stanowisko ds. Oceny Środowiska Pracy Prewencji Chorób Zawodowych

HP

6. Stanowisko ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

NZ
 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – Dyrektor używa symbolu „PPIS”.

§ 16

 1. Zakres indywidualnych obowiązków i czynności pracowników wymienionych w § 3 pkt.2 oraz w § 4 ustala Dyrektor.
 2. Szczegółowe prawa i obowiązki Głównego Księgowego i Radcy Prawnego określają odrębne przepisy.
 3. Zakres indywidualnych obowiązków i czynności pozostałych pracowników określają ich bezpośredni przełożeni.


Załączniki:
1. Załącznik Nr 1 – Schemat organizacji wewnętrznej PSSE w Sępólnie Kraj.Opublikował: Adrian Myler
Publikacja dnia: 27.08.2018
Podpisał: Elżbieta Estkowska
Dokument z dnia: 18.04.2014
Dokument oglądany razy: 1 790