Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 24.08.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana podstaw prawnych

Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Sępólnie Krajeńskim


Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1

1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sępólnie Kraj. zwana dalej „Powiatową Stacją”, jest zakładem opieki zdrowotnej, przy pomocy którego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj., wykonuje zadania wynikające z ustaw o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

2. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. zwany dalej „Regulaminem” określa organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj.

3. Schemat organizacyjny Powiatowej Stacji stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego.

Rozdział 2
Sposób kierowania Powiatową Stacją

§ 2

1. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj., będący Dyrektorem Powiatowej Stacji, zwany dalej „Powiatowym Inspektorem” lub „Dyrektorem”.

2. Dyrektor kieruje Stacją przy pomocy Głównego Księgowego, kierowników komórek organizacyjnych i pracowników na samodzielnych stanowiskach.

3. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zastępują upoważnieni kierownicy komórek organizacyjnych.

4. Dyrektor może ustanowić pełnomocników do wykonywania w jego imieniu określonych czynności.

§ 3


1. Komórką organizacyjną Powiatowej Stacji jest oddział i samodzielne stanowisko pracy. Komórką organizacyjną oddziału jest sekcja i jednoosobowe stanowiska pracy.

2. Pracą komórek organizacyjnych kierują ich kierownicy lub pracownicy wyznaczeni przez Dyrektora.
3. Kierownicy komórek oraz pracownicy zajmujący samodzielne stanowiska pracy w komórce organizacyjnej podlegają bezpośrednio Dyrektorowi.
4. W czasie nieobecności kierownika komórki organizacyjnej jej pracą kieruje pracownik wyznaczony przez Dyrektora.
5. Do realizacji zadań bieżących i problemowych Dyrektor może powoływać zespoły realizacyjne składające się z pracowników różnych komórek organizacyjnych i wyznaczyć koordynatora ich pracy.
6. W Powiatowej Stacji funkcjonuje system zarządzania jakością, opisany w procedurach ogólnych oraz księdze jakości, którym mogą być objęte komórki organizacyjne wyznaczone przez Dyrektora Stacji.
7. Nadzór nad jakością pracy w komórkach objętych systemem zarządzania jakością sprawuje specjalista ds. systemu jakości wyznaczony przez Dyrektora. Funkcje kierowników technicznych sprawują pracownicy wyznaczeni przez Dyrektora.
8. Zadania z zakresu obrony cywilnej, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony informacji niejawnych realizują pracownicy wyznaczeni przez Dyrektora.
9. Funkcję rzecznika prasowego Powiatowej Stacji pełni pracownik wyznaczony przez Dyrektora.
10. W Powiatowej Stacji funkcjonuje system kontroli zarządczej. Za jego skuteczność, efektywność w zakresie podejmowanych działań, dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem efektywny, oszczędny i terminowy odpowiada Dyrektor.§ 4

1. Główny księgowy nadzoruje działalność ekonomiczną i finansową Powiatowej Stacji .

§ 5

1. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy wobec wszystkich pracowników Powiatowej Stacji.
2. W sprawach pracowniczych i socjalnych Dyrektor działa w porozumieniu z przedstawicielem załogi, w granicach określonych obowiązującymi przepisami.
3. Dyrektor organizuje i nadzoruje szkolenia pracowników w Powiatowej Stacji.

§ 6
1. Powiatowa Stacja może prowadzić nie wyodrębnioną organizacyjnie działalność wykraczającą poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie, polegającą m.in. na świadczeniu usług w zakresie szkoleń.


Rozdział 3
Organizacja wewnętrzna Powiatowej Stacji

§ 7

1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą jako jej komórki organizacyjne następujące oddziały, sekcje i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego w skład , którego wchodzą;
a. Sekcja Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku
b. Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi
c. Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego
d. Stanowisko ds. Oceny Środowiska Pracy i Prewencji Chorób Zawodowych
e. Stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
f. Stanowisko ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
2) Sekcja Ekonomiczna i Administracyjna, w której skład wchodzą;
a. Stanowisko ds. ekonomicznych
b. Stanowisko ds. administracyjnych
3) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej I Promocji Zdrowia;
4) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;
5) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.Rozdział 4
Zadania komórek organizacyjnych


§ 8

1. Do zadań wszystkich komórek organizacyjnych należy w szczególności:

1) wykonywanie zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wynikających z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
2) sporządzanie planów pracy i sprawozdań z ich wykonania, oraz właściwe dokumentowanie pracy,
3) przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej w zakresie tworzenia i obiegu dokumentacji,
4) gromadzenie informacji oraz opracowywanie ocen, analiz, opinii i innych dokumentów w zakresie działania komórki organizacyjnej, a w szczególności opracowywanie postanowień i decyzji wynikających z prowadzonego przez nią postępowania administracyjnego,
5) stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez samokształcenie pracowników, szkolenia wewnętrzne, udział w szkoleniach i w kursach organizowanych przez wyspecjalizowane jednostki oraz przeprowadzanie szkoleń dla pracowników Stacji,
6) przyjmowanie oraz załatwianie skarg i wniosków,
7) prowadzenie ewidencji i zbioru przepisów prawnych związanych z działalnością komórki organizacyjnej oraz bieżąca analiza zmian obowiązującego prawa,
8) ścisła współpraca oraz wymiana informacji pomiędzy wszystkimi komórkami organizacyjnymi Powiatowej Stacji w zakresie stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej,
9) wdrażanie postępu naukowego dotyczącego metod i jakości pracy,
10) współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami i środkami masowego przekazu,
11) realizowanie wniosków pokontrolnych organów kontroli państwowej oraz wniosków wynikających z działalności kontrolnej Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej,
12) doskonalenie zarządzania systemem jakości,
13) przestrzeganie przepisów bhp i ochrony p/pożarowej,
14) przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych i danych osobowych oraz tajemnicy służbowej,
15) realizacja celów i zadań określonych dla Jednostki oraz uczestniczenie w zapewnieniu funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej,
16) realizowanie prac problemowych zleconych przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

§9

1. Zadaniem Oddziału Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego jest prowadzenie nadzoru sanitarnego w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych oraz zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych, zawodowych, powodowanych warunkami środowiska. Sporządzanie analiz i ocen stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w powiecie oraz przygotowywanie na ich podstawie opinii, wystąpień i informacji.
2. Zadania te, realizowane są przez wyodrębnione komórki merytoryczne, Oddziału:

2.1. Zadania Stanowiska ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

1) Uzgadnianie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.
2) Uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko.
3) Uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.
4) Wydawanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
5) Wydawanie opinii w ramach postępowania zmierzającego do wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
6) Kontrola przestrzegania wymagań higieniczno-sanitarnych w obiektach będących w trakcie budowy i przekazywanych do użytkowania.
7) Wydawanie opinii o obiektach budowlanych przekazywanych do eksploatacji.
8) Informowanie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o stwierdzonych podczas czynności kontrolnych uchybieniach w dokumentacji opiniowanej przez rzeczoznawców ds. sanitarno-higienicznych.
9) Wydawanie opinii o zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi w przepisach Unii Europejskiej – przedsięwzięć i inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

2.2. Zadania Sekcji Nadzoru Przeciwepidemicznego:

1) Prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych powodowanych warunkami środowiska.
2) Zbieranie danych, rejestracja i opracowywanie informacji na temat chorób szerzących się epidemicznie, dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych, w tym systematycznej oceny sytuacji zdrowotnej społeczeństwa powiatu w zakresie chorób zakaźnych.
3) Opracowywanie ognisk epidemicznych i przypadków chorób szczególnie niebezpiecznych.
4) Zapobieganie szerzeniu się chorób zakaźnych poprzez prowadzenie nadzoru przeciwepidemicznego nad osobami chorymi, nosicielami, osobami zakażonych bezobjawowo i ozdrowieńcami oraz osobami z ich otoczenia.
5) Nadzór nad zakażeniami szpitalnymi oraz współpraca z placówkami lecznictwa zamkniętego w zakresie ich profilaktyki.
6) Dystrybucja preparatów szczepionkowych.
7) Nadzór nad realizacją szczepień ochronnych przez świadczeniodawców na terenie powiatu.
8) Nadzór nad bezpieczeństwem epidemiologicznym przeprowadzanych zabiegów medycznych w placówkach służby zdrowia oraz monitoring zagrożeń epidemicznych.
9) Obsługa krajowego systemu nadzoru epidemicznego i kontroli chorób zakaźnych.
10) Sprawowanie nadzoru nad sterylizacja i dezynfekcją.
11) Inicjowanie, organizowanie i przeprowadzanie szkoleń dla personelu medycznego w dziedzinie zwalczania i profilaktyki chorób zakaźnych, dezynfekcji i sterylizacji oraz szczepień ochronnych.
12) Współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w zakresie zwalczania chorób odzwierzęcych u ludzi.
13) Szerzenie oświaty zdrowotnej, współdziałanie z organami administracji samorządowej, środkami masowego przekazu i innymi komórkami organizacyjnymi Powiatowej Stacji w zakresie zwalczania chorób zakaźnych.

2.3. Zadania Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku:

1) Zatwierdzanie i dokonywanie wpisów do rejestru zakładów produkujących i wprowadzających żywność do obrotu - podlegających urzędowej kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej.
2) Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie produkcji oraz wprowadzania do obrotu środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków.
3) Prowadzenie postępowania w celu poprawy stwierdzonego niewłaściwego stanu sanitarno-technicznego.
4) Opracowywanie, dokumentowanie i likwidacja ognisk zbiorowych zatruć pokarmowych we współpracy z innymi komórkami.
5) Współudział w opiniowaniu projektów i w odbiorze przejmowanych pod nadzór obiektów żywnościowo - żywieniowych oraz uczestnictwo w kontrolach odbiorowych obiektów w związku ze zmianą użytkownika.
6) Ocena stopnia wdrożenia i skuteczności funkcjonowania zasad GHP, GMP i systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli HACCP w nadzorowanych obiektach;
7) Ocena jakości żywienia w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego.
8) Prowadzenie postępowania w ramach systemów szybkiego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i nie żywnościowych RASFF i RAPEX.
9) Podejmowanie działań w wyniku otrzymanych informacji dotyczących niewłaściwego stanu sanitarnego.
10) Podejmowanie działań w ramach urzędowej kontroli i monitoringu żywności, w tym pobieranie próbek żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością do badań laboratoryjnych.
11) Pobieranie próbek kosmetyków do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli kosmetyków.
12) Współpraca z innymi służbami urzędowej kontroli żywności w ramach kompetencji i zawartych porozumień oraz z innymi organami samorządu.
13) Prowadzenie działań doraźnych na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
14) Upowszechnianie wiedzy o zasadach racjonalnego żywienia, promocja zdrowia w dziedzinie higieny żywności i żywienia.
15) Prowadzenie systemów informacyjnych i baz danych dotyczących nadzoru nad bezpieczeństwem żywności.
16) Kontrola przestrzegania przepisów zawartych w rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy oraz w zakresie identyfikacji organizmów genetycznie zmodyfikowanych w żywności oraz znakowania żywności genetycznie zmodyfikowanej.”


2.4. Zadania Sekcji Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi:

1) Sprawowanie bieżącego nadzoru nad:
a) stanem sanitarnym i przestrzeganiem wymagań higienicznych i zdrowotnych w obiektach i urządzeniach użyteczności publicznej,
b) stanem sanitarno-higienicznym zakładów opieki zdrowotnej, w tym przestrzegania procedur dotyczących utrzymania czystości, gospodarki odpadami medycznymi i postępowaniem z bielizną medyczną.
c) stanem sanitarnym miejscowości, tras i obiektów wczasowo – turystycznych,
d) warunkami świadczenia usług w zakładach fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej i tatuażu,
e) warunkami sanitarno – higienicznymi w zakładach (domach) pogrzebowych z uwzględnieniem właściwego postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi,
f) stanem sanitarno-technicznym urządzeń służących do zaopatrywania ludności w wodę przeznaczoną do spożycia,
g) przestrzeganiem wymagań określonych w ustawie z dnia 15 września 2017 r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium.

2) Prowadzenie nadzoru nad pływalniami, kąpieliskami i miejscami okazjonalnie wykorzystywanymi do kąpieli oraz jakością wody w tych obiektach.
3) Prowadzenie monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w szczególności poprzez:
a) sporządzanie harmonogramu i planu pobierania próbek wody,
b) pobór próbek do badań fizyko-chemicznych i bakteriologicznych,
c) kompletowanie dokumentacji urządzeń wodnych,
d) sporządzanie ocen, raportów i komunikatów,
e) prowadzenie dokumentacji z zakresu monitoringu,
f) szacowanie ryzyka zdrowotnego oraz dokonywanie prognoz,
g) prowadzenie bazy danych Woda-Excel.
4) Monitoring jakości wody ciepłej w celu wykrywania bakterii Legionella sp. w obiektach użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego.
5) Prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji na przeprowadzenie ekshumacji oraz postanowień dotyczących sprowadzania zwłok z zagranicy.
6) Podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku występowania uciążliwości lub zagrożeń środowiskowych.

2.5. Zadania Stanowiska ds. Oceny Środowiska Pracy i Prewencji Chorób Zawodowych :

1) Nadzór nad stanem higieniczno – sanitarnym zakładów pracy oraz warunkami zdrowotnymi środowiska pracy w celu zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych, zakaźnych i innych chorób związanych z warunkami pracy.
2) Prowadzenie postępowań w sprawach chorób zawodowych dotyczących oceny narażenia zawodowego i prowadzenia postępowania administracyjnego.
3) Kontrola przestrzegania przez producentów, importerów, osoby wprowadzające do obrotu, stosujące lub eksportujące substancje chemiczne, ich mieszaniny lub wyroby w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach obowiązków wynikających z tej ustawy oraz z rozporządzeń Wspólnot Europejskich w niej wymienionych.
4) Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej.
5) Kontrola wprowadzania do obrotu detergentów i substancji powierzchniowo czynnych dla detergentów.
6) Ocena narażenia zawodowego na substancje, preparaty lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy oraz nadzór nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki.
7) Nadzór nad wprowadzaniem do obrotu prekursorów narkotykowych kategorii 2 i 3 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
8) Opracowywanie ocen stanu sanitarnego zakładów pracy oraz zagadnień problemowych dotyczących środowiska pracy.
9) Wykorzystywanie wyników laboratoryjnych badań środowiska pracy w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego.
10) Ocena warunków higieniczno – sanitarnych pracowników zatrudnionych przy stosowaniu, dystrybucji i przechowywaniu środków ochrony roślin.
11) Realizacja zagadnień problemowych w dziedzinie profilaktyki chorób zawodowych.
12) Promocja zdrowia w zakładach pracy.
13) Nadzór nad prowadzeniem badań profilaktycznych pracowników zakładów pracy.
14) Zapobieganie i eliminowanie negatywnego wpływu czynników uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia, w tym: czynników fizycznych, chemicznych oraz biologicznych.
15) Sporządzanie opracowań dotyczących środowiska pracy.
16) Prowadzenie ewidencji i dokumentacji zakładów pracy podległych nadzorowi.
17) Prowadzenie rejestrów i ewidencji dotyczących chorób zawodowych.
18) Współudział w akcji ratowniczej w sytuacjach awaryjnych, połączonych ze skażeniem środowiska w zakresie dotyczącym stopnia i rodzaju narażenia.
19) Współpraca z państwową inspekcją pracy, inspekcją weterynaryjną, inspekcją Handlową.
20) Nadzór nad przestrzeganiem zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
21) Kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, dotyczących prowadzenia przez przedsiębiorców działalności w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przerabiania, przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowej dostawy lub wewnątrzwspólnotowego nabycia oraz wprowadzania do obrotu nowej substancji psychoaktywnej, w tym w postaci mieszaniny lub w wyrobie.

2.6. Zadania Stanowiska ds. Higieny Dzieci i Młodzieży:

1) Nadzór nad stanem higieniczno – sanitarnym w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz ośrodkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
2) Ocena prawidłowości oświetlenia i mikroklimatu pomieszczeń do nauki i przystosowania mebli szkolnych i przedszkolnych do wzrostu dzieci i młodzieży.
3) Kontrola przestrzegania wymagań dot. procesu nauczania wraz z oceną rozkładu zajęć lekcyjnych.
4) Kwalifikacja pod względem higieniczno-sanitarnym obiektów przeznaczonych na wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży .
5) Wykonywanie prac problemowych zleconych przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących higieny pracy ucznia i środowiska szkolnego.
6) Współpraca z organami administracji oświatowej, szkolną służbą zdrowia i innymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się wychowaniem i ochroną zdrowia dzieci i młodzieży.

§10

1. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia inicjuje, organizuje, prowadzi, koordynuje i nadzoruje działalność oświatowo-zdrowotną w dziedzinie zdrowia publicznego na terenie powiatu sępoleńskiego, w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych, poprzez:

1) Inicjowanie i wytyczanie kierunków działań zmierzających do zaznajomienia społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, pobudzanie aktywności społecznej do działań na rzecz własnego zdrowia poprzez:
a. określanie kierunków tematycznych
b. promowanie, wdrażanie i realizację programów i przedsięwzięć prozdrowotnych,
c. badanie poziomu wiedzy i zachowań zdrowotnych populacji ludzkich w ich środowiskach,
d. określanie środowisk i zasięgu ich oddziaływania,
e. ewaluację efektywności realizowanych przedsięwzięć zdrowotnych,
f. wypracowywanie metod i form oddziaływania, w tym opracowywanie scenariuszy imprez, wystaw, itp.
g. promowanie programów prozdrowotnych,
h. monitorowanie przedsięwzięć prozdrowotnych,
i. poszukiwanie sojuszników do realizacji zadań,
j. systematyczny rozwój bazy pomocy metodycznych i informacyjno-edukacyjnych,
2) Prowadzenie szkoleń z zakresu metodyki oświaty zdrowotnej.
3) Utrzymywanie stałej współpracy z organami administracji samorządowej, instytucjami publicznymi, organizacjami społecznymi i środkami masowego przekazu i sektorem prywatnym na rzecz oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia.
4) Udzielanie metodycznego i merytorycznego wsparcia placówkom realizującym zadania z zakresu promocji zdrowia.
5) Zapewnienie metodycznej pomocy dla komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji w zakresie realizacji zadań oświatowych wynikających z ustawy o PIS.
6) Dbanie o właściwe wykorzystanie bazy pomocy metodycznych i jej tworzenie na potrzeby zadań w zakresie oświaty zdrowotnej.
7) Ocenę działalności oświaty zdrowotnej prowadzonej przez szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze, zakłady służby zdrowia oraz inne placówki prowadzące działalność w zakresie oświaty zdrowotnej.

§11
1.Oddział Ekonomiczny i Administracyjny realizuje zadania poprzez wyodrębnione komórki merytoryczne, zgodnie z zakresami określonymi w pkt. 2 i 3

2. Zadania Stanowiska ds. Ekonomicznych :

1) Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2) Prowadzenie ksiąg inwentarzowych.
3) Ewidencjonowanie i egzekwowanie dochodów budżetu państwa.
4) Prowadzenie kasy, raportów kasowych oraz innych ewidencji związanych z kasą Powiatowej Stacji.
5) Współdziałanie z Głównym Księgowym w zakresie wykorzystania środków finansowych.
6) Rozliczanie kosztów delegacji służbowych.
7) Sprawdzanie wszystkich dokumentów finansowych pod względem formalnym.

3. Zadania Stanowiska ds. Administracyjnych :

1) Wykonywanie czynności kancelaryjnych.
2) Prowadzenie sekretariatu i obsługa centrali telefonicznej.
3) Prowadzenie spraw pracowniczych.
4) Prowadzenie ewidencji i rozliczanie mandatów karnych.
5) Kompletowanie zbiorów przepisów prawnych.
6) Prowadzenie dokumentacji Inspektora Sanitarnego / Dyrektora Powiatowej Stacji.
7) Prowadzenie spraw związanych z inwestycjami, konserwacją, remontami
bieżącymi i kapitalnymi aparatury, sprzętu, urządzeń i pomieszczeń budynku, .
8) Prowadzenie książki obiektu budowlanego, dokumentacji technicznej instalacji i urządzeń budynku Powiatowej Stacji.
9) Zabezpieczenie ochrony mienia Powiatowej Stacji.
10) Utrzymywanie właściwego stanu sanitarnego porządkowego na terenie
Powiatowej Stacji.
11) Podejmowanie czynności przygotowawczych do inwentaryzacji.
12) Zabezpieczenie transportu dla potrzeb Stacji.
13) Prowadzenie spraw bhp i przeciwpożarowych.
14) Prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania.
15) Prowadzenie ubezpieczeń.
16) Prowadzenie archiwum Powiatowej Stacji, magazynu, biblioteki.
17) Zapewnienie prawidłowej eksploatacji nieruchomości, gospodarki energetycznej, urządzeń energetycznych, chłodniczych, instalacji elektrycznej, sieci wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, urządzeń łączności oraz sprzętu techniczno-gospodarczego.
18) Zaopatrywanie w materiały aparaturę medyczną, sprzęt i urządzenia, druki, materiały biurowe, odzież roboczą i ochronną oraz inne materiały potrzebne do prawidłowego funkcjonowania Powiatowej Stacji.
19) Realizacja zakupów na rzecz Stacji zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz zaopatrywanie komórek organizacyjnych w media, materiały, aparaturę i sprzęt niezbędny dla zapewnienia właściwej działalności Powiatowej Stacji.
20) Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz warunkami pracy.
21) Prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową.
22) Prowadzenie spraw związanych z obroną cywilna i spraw wojskowych.
23) Zapewnienie prawidłowej eksploatacji wyposażenia komputerowego i informatycznego.
24) Utrzymanie programów komputerowych w stanie gwarantującym ich poprawne użytkowanie.
25) Prowadzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowej Stacji.

§12
1. Samodzielne Stanowisko Pracy - Główny Księgowy realizuje merytoryczny nadzór nad działalnością ekonomiczną i finansową Powiatowej Stacji a w szczególności:

1) Opracowywanie planów finansowych w zakresie dochodów, wydatków, zatrudnienia, inwestycji, wniosków w sprawie zmiany tych planów oraz ich realizacji w sferze budżetu i gospodarki pozabudżetowej.
2) Racjonalne gospodarowanie środkami przeznaczonymi na wykonanie zadań wynikających z planów i działalności statutowej;
3) Prowadzenie rachunkowości w Powiatowej Stacji.
4) Kontrola i nadzór w zakresie prawidłowej realizacji operacji gospodarczych i finansowych w odniesieniu do planu finansowego.
5) Wykonywanie dyspozycji środkami finansowymi.
6) Dokonywanie analiz ekonomicznych i tematycznych analiz okresowych ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania się kosztów wg miejsc ich powstawania oraz przedstawienie wniosków wynikających z tych analiz.
7) Koordynacja problematyki finansowo – ekonomicznej komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji.
8) Nadzór nad prowadzeniem gospodarki kasowej.
9) Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej określonej przez Ministra Finansów w porozumieniu z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego.
10) Obliczanie wynagrodzeń oraz innych należności pracowniczych – rozliczenie należnych podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie prawidłowo prowadzonych ewidencji analitycznych.
11) Regulowanie podatków oraz innych opłat.
12) Rozliczanie funduszy celowych.

§13

1. Zadania Stanowiska Pracy Radcy Prawnego:

1) Udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa.
2) Informowanie Dyrektora Stacji i kierowników komórek organizacyjnych o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania Stacji oraz interpretowanie przepisów i prowadzenie szkoleń w tym zakresie.
3) Informowanie Dyrektora o uchybieniach w działalności Powiatowej Stacji w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień.
4) Opiniowanie projektów decyzji, postanowień i innych rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym oraz nadzór nad prowadzeniem postępowania administracyjnego i egzekucyjnego.
5) kompletowanie zbioru przepisów prawnych i podręcznej biblioteki fachowej;
6) Opiniowanie regulaminów i zarządzeń Dyrektora Stacji.
7) Opiniowanie umów z zakresu prawa cywilnego, rozwiązywania umów o pracę.
8) Opracowywanie pozwów, pism procesowych oraz apelacji i innych środków zaskarżenia.
9) Występowanie w charakterze pełnomocnika Powiatowej Stacji w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi.
10) Nadzór prawny nad egzekucją należności Powiatowej Stacji.
11) Opracowywanie sprawozdań, ocen i analiz w sprawach leżących w zakresie zadań Radcy Prawnego w Powiatowej Stacji.
§14
1. Zadania Specjalisty ds. Jakości:
1) Wprowadzanie, utrzymanie i aktualizację systemu jakości.
2) Opracowanie i aktualizacja Ksiąg Jakości.
3) Prowadzenie auditów wewnętrznych i przeglądów zarządzania.
4) Prowadzenie szkoleń wewnętrznych.

Rozdział 5
Znakowanie pism w Powiatowej Stacji

§ 15

1. Komórki organizacyjne wchodzące w skład Powiatowej Stacji używają do znakowania akt niżej wymienionych symboli:

1. Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego N
2. Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia OZ
3. Stanowisko ds. Ekonomicznych EK

4. Stanowisko ds. administracyjnych
AD
5. Stanowisko Pracy Głównego Księgowego
GK
6. Stanowisko Pracy Radcy Prawnego
RP

2. Do znakowania akt z zakresu zagadnień wymienionych poniżej w pkt. 1 – 4 stosuje się następujące symbole:

1. BHP i P/POŻ BP
2. Obrony Cywilnej OC
3. Ochrony informacji niejawnych IN
4. Systemu zarządzania jakością J

3. Po symbolach wymienionych w ust. 1. pkt. 1 dodaje się poprzedzony kropką, dodatkowy symbol określający rodzaj sprawy z zakresu działalności merytorycznej Powiatowej Stacji:

1. Sekcja Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku

2. Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi
HK
3. Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego
EP
4. Stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
HD
5. Stanowisko ds. Oceny Środowiska Pracy Prewencji Chorób Zawodowych
HP
6. Stanowisko ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego NZ

4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – Dyrektor używa symbolu „PPIS”.

§ 16

1. Zakres indywidualnych obowiązków i czynności pracowników wymienionych w § 3 pkt.2 oraz w § 4 ustala Dyrektor.
2. Szczegółowe prawa i obowiązki Głównego Księgowego i Radcy Prawnego określają odrębne przepisy.
3. Zakres indywidualnych obowiązków i czynności pozostałych pracowników określają ich bezpośredni przełożeni.


Załączniki:
1. Załącznik Nr 1 – Schemat organizacji wewnętrznej PSSE w Sępólnie Kraj.Opublikował: Adrian Myler
Publikacja dnia: 24.08.2018
Podpisał: Elżbieta Estkowska
Dokument z dnia: 18.04.2014
Dokument oglądany razy: 1 293