Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 26.07.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja treści.

Oferty pracy

Dyrektor Powiatowe Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj.

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

1. Stanowisko: Stażysta/mł. asystent ds. Oceny Środowiska Pracy i Prewencji Chorób Zawodowych ds. Oceny Środowiska Pracy i Prewencji Chorób Zawodowych
2. Komórka organizacyjna Zapobiegawczy i Bieżący Nadzór Sanitarny
Ilość stanowisk: 1
Wymiar etatu: pełen
Miejsce wykonywania pracy:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sępólnie Krajeńskie, ul. Kościuszki 28.
Określenie zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy:

 • Kontrola warunków higienicznych i zdrowotnych środowiska pracy a zwłaszcza zapobieganie powstawania chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy.
 • Nadzór nad warunkami obrotu i stosowania prekursorów kategorii 2 i 3.
 • Nadzór nad warunkami obrotu i stosowania substancji preparatów chemicznych.
 • Nadzór nad stosowaniem i obrotem środkami biobójczymi w zakresie określonym przez ustawę o produktach biobójczych.
 • Ocena warunków pracy i narażenia zawodowego w związku ze zgłoszonymi podejrzeniami chorób zawodowych i sporządzanie wymaganej dokumentacji oraz opracowanie decyzji.
 • Prowadzenie postępowania administracyjnego dotyczącego środowiska pracy.
 • Podejmowanie działań w ramach oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: wyższe
 • Specjalność : zdrowie publiczne, chemia, biologia, bezpieczeństwo i higiena pracy, biotechnologia, ochrona środowiska lub kierunki pokrewne.

Wymagania dodatkowe:

 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Osoba nie może być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Biegła znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, Internet itd.),
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym,
 • Dodatkowe atuty:

- praca w organach Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub pokrewne,
- znajomość prawa krajowego i unijnego w zakresie prawa pracy i chemikaliów,
- prowadzenie postępowania administracyjnego, Predyspozycje osobowościowe:
• umiejętność organizacji pracy własnej,
• konsekwentność, komunikatywność, skrupulatność
• umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i analitycznego myślenia,
• rzetelność, odpowiedzialność i terminowość,
• dyspozycyjność,
• umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
• list motywacyjny,
Dokumenty należy przesłać pocztą tradycyjną bądź też elektroniczną na adres: psse.sepolnokrajenskie@pis.gov.pl lub złożyć w sekretariacie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Kościuszki 28 w terminie do dnia 20.07.2018r. do godz. 14:30 z dopiskiem na kopercie lub w tytule e-maila „Nabór N.HP”
Inne informacje:
Postępowanie Rekrutacyjne przeprowadzone zostanie w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Krajeńskim. O terminie postępowania kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Przy naborze na stanowisko urzędnicze przewiduje się zastosowanie techniki naboru polegającej na rozmowie kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać po numerem telefonu 52 3881230.
PSSE zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi osobami.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przed podjęciem zatrudnienia w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. wybrany kandydat ma obowiązek przedłożyć dokumenty:
• kserokopia dokumentu potwierdzającego uzyskany poziom wykształcenia,
• kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc zatrudnienia potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie potwierdzające wymagany staż,
• kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.,
• oświadczenie kandydata o:
- o korzystaniu w pełni z praw publicznych,
- o niekaralności - nie skazany/(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- o prowadzeniu lub nie działalności gospodarczej,

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”, w tym poza dane, których podanie przez kandydata jest wymagane przepisami Kodeksu Pracy (m.in. wizerunek, PESEL, adres e-mail).


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY/ STAŻ ZADOWOWY/PRAKTYKI
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
Administratorem Twoich danych jest: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 28, 89-400 Sępólno Krajeńskie, e-mail psse.sepolnokrajenskie@pis.gov.pl, stron internetowa www.pssesepolnokrajenskie.pl,
tel. 52 3881230, 52 3881231, 606425137 (kom.)
W wszystkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych proszę się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych PSSE w Sępólnie Krajeńskim, Pan Jerzym Gerszewskim – kontakt pod adresem e-mail: iod@oin.info.pl lub numerem telefonu +48 601 18 16 68

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy/staż zawodowy/praktyki.
Informacje o odbiorcach danych: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sępólnie Kraj.
Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy/staż zawodowy/praktyki (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor Jednostki ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).
Uprawnienia:

 • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego .

Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.

----- 26.07.2018r. ---------

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Sępólnie Krajeńskim mieszcząca się przy ulicy Kościuszki 28 informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na:

Stanowisko: Stanowisko ds. oceny środowiska pracy i prewencji chorób zawodowych
Komórka organizacyjna : Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego
został/a wybrany/a Pani Grażyna Jabłońska

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wyżej wymieniona osoba spełnia kryteria formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz posiada wymagane wykształcenie.
W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej naboru decyzja Dyrektora PSSE w Sępólnie Kraj., została wybrana na powyżej wskazane stanowisko.


Dyrektor PSSE w Sępólnie Kraj.
Elżbieta EstkowskaOpublikował: Elżbieta Estkowska
Publikacja dnia: 26.07.2018
Podpisał: Elżbieta Estkowska
Dokument z dnia: 09.07.2018
Dokument oglądany razy: 1 773