Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 19.07.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodanie wyniku naboru

Oferty pracy

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj.

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

1. Stanowisko ds. Oceny Środowiska Pracy i Prewencji Chorób Zawodowych
2. Komórka organizacyjna: Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego
Ilość stanowisk: 1
Wymiar etatu: pełen
Miejsce wykonywania pracy:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sępólnie Krajeńskie, ul. Kościuszki 28.
Określenie zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy:

 • Kontrola warunków higienicznych i zdrowotnych środowiska pracy a zwłaszcza zapobieganie powstawania chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy.
 • Nadzór nad warunkami obrotu i stosowania prekursorów kategorii 2 i 3.
 • Nadzór nad warunkami obrotu i stosowania substancji preparatów chemicznych.
 • Nadzór nad stosowaniem i obrotem środkami biobójczymi w zakresie określonym przez ustawę o produktach biobójczych.
 • Ocena warunków pracy i narażenia zawodowego w związku ze zgłoszonymi podejrzeniami chorób zawodowych i sporządzanie wymaganej dokumentacji oraz opracowanie decyzji.
 • Prowadzenie postępowania administracyjnego dotyczącego środowiska pracy.
 • Podejmowanie działań w ramach oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe
 • Specjalność : chemia, biologia, bezpieczeństwo i higiena pracy

Wymagania dodatkowe:

 • Znajomość prawa krajowego i unijnego w zakresie prawa pracy i chemikaliów,
 • Prowadzenie postepowania administracyjnego
 • Praktyczna obsługa programów Word i Excel.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
• list motywacyjny,
Dokumenty należy złożyć w terminie do 18.08.2017 r. do godz. 14.30 w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Krajeńskim, ul. Kościuszki 28 lub przesłać pocztą tradycyjną bądź też elektroniczną na adres: psse.sepolnokrajenskie@pis.gov.pl z dopiskiem na kopercie lub w tytule e-maila „Nabór N.HP”.

Inne informacje:
Postępowanie Rekrutacyjne przeprowadzone zostanie w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Krajeńskim . O terminie i miejscu postępowania kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Przy naborze na stanowisko urzędnicze przewiduje się zastosowanie techniki naboru polegającej na rozmowie kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 52 3881230.
PSSE zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi osobami.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przed podjęciem zatrudnienia w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. wybrany kandydat ma obowiązek przedłożyć dokumenty:

• kserokopia dokumentu potwierdzającego uzyskany poziom wykształcenia,
• kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc zatrudnienia potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie potwierdzające wymagany staż,
• kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy opatrzyć klauzulą: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922).Opublikował: Elżbieta Estkowska
Publikacja dnia: 19.07.2017
Podpisał: Elżbieta Estkowska
Dokument z dnia: 19.07.2017
Dokument oglądany razy: 811