Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 06.05.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodano nowy i usunięto stary: REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Regulamin organizacyjny

Sępólno Kraj., dnia 03.03.2010r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Sępólnie Krajeńskim

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sępólnie Kraj. zwana dalej „Powiatową Stacją”, jest zakładem opieki zdrowotnej, przy pomocy którego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj., wykonuje zadania wynikające z ustaw o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

2. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj. zwany dalej „Regulaminem” określa organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Kraj.

3. Schemat organizacyjny Powiatowej Stacji stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego.


Rozdział 2

Sposób kierowania Powiatową Stacją

§ 2

1. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sępólnie Kraj., będący Dyrektorem Powiatowej Stacji, zwany dalej „Powiatowym Inspektorem” lub „Dyrektorem”.

2. Dyrektor kieruje Stacją przy pomocy Głównego Księgowego, kierowników komórek organizacyjnych i pracowników na samodzielnych stanowiskach.

3. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zastępują upoważnieni kierownicy komórek organizacyjnych.

4. Dyrektor może ustanowić pełnomocników do wykonywania w jego imieniu określonych czynności.

§ 3

1. Komórką organizacyjną w Powiatowej Stacji jest oddział, sekcja i samodzielne stanowisko pracy.

2. Pracą komórek organizacyjnych kierują ich kierownicy lub pracownicy wyznaczeni przez Dyrektora.

3. Kierownicy komórek oraz pracownicy zajmujący samodzielne stanowiska pracy w komórce organizacyjnej podlegają bezpośrednio Dyrektorowi.

4. W czasie nieobecności kierownika komórki organizacyjnej jej pracą kieruje pracownik wyznaczony przez Dyrektora.

5. Do realizacji zadań bieżących i problemowych Dyrektor może powoływać zespoły realizacyjne składające się z pracowników różnych komórek organizacyjnych i wyznaczyć koordynatora ich pracy.

6. W Powiatowej Stacji funkcjonuje system zarządzania jakością, opisany w procedurach ogólnych oraz księdze jakości, którym mogą być objęte komórki organizacyjne wyznaczone przez Dyrektora Stacji.

7. Nadzór nad jakością pracy w komórkach objętych systemem zarządzania jakością sprawuje specjalista ds. systemu jakości wyznaczony przez Dyrektora. Funkcje kierowników technicznych sprawują pracownicy wyznaczeni przez Dyrektora.

8. Zadania z zakresu obrony cywilnej, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony informacji niejawnych realizują pracownicy wyznaczeni przez Dyrektora.

9. Funkcję rzecznika prasowego Powiatowej Stacji pełni pracownik wyznaczony przez Dyrektora.

§ 4

1. Główny księgowy nadzoruje działalność ekonomiczną i finansową Powiatowej Stacji .

§ 5

1. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy wobec wszystkich pracowników Powiatowej Stacji.

2. W sprawach pracowniczych i socjalnych Dyrektor działa w porozumieniu z przedstawicielem załogi, w granicach określonych obowiązującymi przepisami.

3. Dyrektor organizuje i nadzoruje szkolenia pracowników w Powiatowej Stacji.

§ 6

1. Powiatowa Stacja może prowadzić nie wyodrębnioną organizacyjnie działalność wykraczającą poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie, polegającą m.in. na świadczeniu usług w zakresie szkoleń.

Rozdział 3

Organizacja wewnętrzna Powiatowej Stacji

§ 7

1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą jako jej komórki organizacyjne następujące oddziały, sekcje i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego w skład , którego wchodzą;

a. Sekcja Prewencji Chorób Zawodowych

b. Sekcja Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku

c. Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi

d. Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego

e. Stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży

f. Stanowisko ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

2) Sekcja Ekonomiczna i Administracyjna, w której skład wchodzą;

a. Stanowisko ds. ekonomicznych

b. Stanowisko ds. administracyjnych

3) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej I Promocji Zdrowia;

4) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

5) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

Rozdział 4

Zadania komórek organizacyjnych

§ 8

1. Do zadań wszystkich komórek organizacyjnych należy w szczególności:

1)wykonywanie zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wynikających z ustawy

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

2)sporządzanie planów pracy i sprawozdań z ich wykonania, oraz właściwe

dokumentowanie pracy,

3)przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej w zakresie tworzenia i obiegu

dokumentacji,

4)gromadzenie informacji oraz opracowywanie ocen, analiz, opinii i innych

dokumentów w zakresie działania komórki organizacyjnej, a w szczególności

opracowywanie postanowień i decyzji wynikających z prowadzonego przez nią

postępowania administracyjnego,

5) stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez samokształcenie pracowników, szkolenia wewnętrzne, udział w szkoleniach i w kursach organizowanych przez wyspecjalizowane jednostki oraz przeprowadzanie szkoleń dla pracowników Stacji,

6)przyjmowanie oraz załatwianie skarg i wniosków,

7)prowadzenie ewidencji i zbioru przepisów prawnych związanych z działalnością

komórki organizacyjnej oraz bieżąca analiza zmian obowiązującego prawa,

8)ścisła współpraca oraz wymiana informacji pomiędzy wszystkimi komórkami

organizacyjnymi Powiatowej Stacji w zakresie stanu sanitarnego i sytuacji

epidemiologicznej,

9)wdrażanie postępu naukowego dotyczącego metod i jakości pracy,

10)współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej oraz instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami i środkami masowego przekazu,

11)realizowanie wniosków pokontrolnych organów kontroli państwowej oraz wniosków wynikających z działalności kontrolnej Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej,

12)doskonalenie zarządzania systemem jakości,

13)przestrzeganie przepisów bhp i ochrony p/pożarowej,

14)przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych i danych osobowych oraz tajemnicy służbowej.

§9

1.Zadaniem Oddziału Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego jest prowadzenie nadzoru sanitarnego w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych oraz zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych, zawodowych, powodowanych warunkami środowiska. Sporządzanie analiz i ocen stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w powiecie oraz przygotowywanie na ich podstawie opinii, wystąpień i informacji.

2.Zadania te, realizowane są przez wyodrębnione komórki merytoryczne, Oddziału:

2.1. Zadania Stanowiska ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

1) Uzgadnianie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.

2) Uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko.

3) Uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.

4) Wydawanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

5) Wydawanie opinii w ramach postępowania zmierzającego do wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

6) Kontrola przestrzegania wymagań higieniczno-sanitarnych w obiektach będących w trakcie budowy i przekazywanych do użytkowania.

7) Wydawanie opinii o obiektach budowlanych przekazywanych do eksploatacji.

8) Informowanie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o stwierdzonych podczas czynności kontrolnych uchybieniach w dokumentacji opiniowanej przez rzeczoznawców ds. sanitarno-higienicznych.

9) Wydawanie opinii o zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi w przepisach Unii Europejskiej – przedsięwzięć i inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

2.2. Zadania Sekcji Nadzoru Przeciwepidemicznego:

1) Prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych powodowanych warunkami środowiska.

2) Zbieranie danych, rejestracja i opracowywanie informacji na temat chorób szerzących się epidemicznie, dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych, w tym systematycznej oceny sytuacji zdrowotnej społeczeństwa powiatu w zakresie chorób zakaźnych.

3) Opracowywanie ognisk epidemicznych i przypadków chorób szczególnie niebezpiecznych.

4) Zapobieganie szerzeniu się chorób zakaźnych poprzez prowadzenie nadzoru przeciwepidemicznego nad osobami chorymi, nosicielami, osobami zakażonych bezobjawowo i ozdrowieńcami oraz osobami z ich otoczenia.

5) Nadzór nad zakażeniami szpitalnymi oraz współpraca z placówkami lecznictwa zamkniętego w zakresie ich profilaktyki.

6) Dystrybucja preparatów szczepionkowych.

7) Nadzór nad realizacją szczepień ochronnych przez świadczeniodawców na terenie powiatu.

8) Nadzór nad bezpieczeństwem epidemiologicznym przeprowadzanych zabiegów medycznych w placówkach służby zdrowia oraz monitoring zagrożeń epidemicznych.

9) Obsługa krajowego systemu nadzoru epidemicznego i kontroli chorób zakaźnych.

10) Sprawowanie nadzoru nad sterylizacja i dezynfekcją.

11) Inicjowanie, organizowanie i przeprowadzanie szkoleń dla personelu medycznego w dziedzinie zwalczania i profilaktyki chorób zakaźnych, dezynfekcji i sterylizacji oraz szczepień ochronnych.

12) Współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w zakresie zwalczania chorób odzwierzęcych u ludzi.

13) Szerzenie oświaty zdrowotnej, współdziałanie z organami administracji samorządowej, środkami masowego przekazu i innymi komórkami organizacyjnymi Powiatowej Stacji w zakresie zwalczania chorób zakaźnych.

2.3. Zadania Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku:

1) Zatwierdzanie i dokonywanie wpisów do rejestru zakładów produkujących i wprowadzających żywność do obrotu - podlegających urzędowej kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej.

2) Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w zakresie produkcji oraz wprowadzania do obrotu środków spożywczych, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków.

3) Prowadzenie postępowania w celu poprawy stwierdzonego niewłaściwego stanu sanitarno-technicznego.

4) Opracowywanie, dokumentowanie i likwidacja ognisk zbiorowych zatruć pokarmowych we współpracy z innymi komórkami.

5) Współudział w opiniowaniu projektów i w odbiorze przejmowanych pod nadzór obiektów żywnościowo - żywieniowych oraz uczestnictwo w kontrolach odbiorowych obiektów w związku ze zmianą użytkownika.

6) Ocena stopnia wdrożenia i skuteczności funkcjonowania zasad GHP, GMP i systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli HACCP w nadzorowanych obiektach;

7) Ocena jakości żywienia w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego.

8) Prowadzenie postępowania w ramach systemów szybkiego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i nie żywnościowych RASFF i RAPEX.

9) Podejmowanie działań w wyniku otrzymanych informacji dotyczących niewłaściwego stanu sanitarnego.

10) Podejmowanie działań w ramach urzędowej kontroli i monitoringu żywności, w tym pobieranie próbek żywności, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością do badań laboratoryjnych.

11) Pobieranie próbek kosmetyków do badań laboratoryjnych w ramach urzędowej kontroli kosmetyków.

12) Współpraca z innymi służbami urzędowej kontroli żywności w ramach kompetencji i zawartych porozumień oraz z innymi organami samorządu.

13) Prowadzenie działań doraźnych na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

14) Upowszechnianie wiedzy o zasadach racjonalnego żywienia, promocja zdrowia w dziedzinie higieny żywności i żywienia.

15) Prowadzenie systemów informacyjnych i baz danych dotyczących nadzoru nad bezpieczeństwem żywności.

2.4. Zadania Sekcji Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi:

1) Sprawowanie bieżącego nadzoru nad:

a) stanem sanitarnym i przestrzeganiem wymagań higienicznych i zdrowotnych w obiektach i urządzeniach użyteczności publicznej,

b) stanem sanitarno-higienicznym zakładów opieki zdrowotnej, w tym przestrzegania procedur dotyczących utrzymania czystości, gospodarki odpadami medycznymi i postępowaniem z bielizną medyczną.

c) stanem sanitarnym miejscowości, tras i obiektów wczasowo – turystycznych,

d) warunkami świadczenia usług w zakładach fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej i tatuażu,

e) warunkami sanitarno – higienicznymi w zakładach (domach) pogrzebowych z uwzględnieniem właściwego postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi,

f) stanem sanitarno-technicznym urządzeń służących do zaopatrywania ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

2) Prowadzenie serwisu kąpieliskowego dla nadzorowanego terenu i sporządzanie informacji o stanie kąpielisk.

3) Prowadzenie monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i w kąpieliskach zgodnie z wytycznymi GIS ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości poborów próbek do badań fizyko - chemicznych i bakteriologicznych oraz prowadzenie stosownej dokumentacji. Realizacja zadań nałożonych przez Zintegrowany System Badania Wody.

4) Monitoring jakości wody ciepłej w celu wykrywania bakterii Legionella sp. w obiektach użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego.

5) Prowadzenie postępowania i wydawanie decyzji na przeprowadzenie ekshumacji oraz postanowień dotyczących sprowadzania zwłok z zagranicy.

6) Podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku występowania uciążliwości lub zagrożeń środowiskowych.

2.5. Zadania Stanowiska ds. Oceny Środowiska Pracy i Prewencji Chorób Zawodowych :

1) Nadzór nad stanem higieniczno – sanitarnym zakładów pracy oraz warunkami zdrowotnymi środowiska pracy w celu zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych, zakaźnych i innych chorób związanych z warunkami pracy.

2) Prowadzenie postępowań w sprawach chorób zawodowych dotyczących oceny narażenia zawodowego i prowadzenia postępowania administracyjnego.

3) Nadzór nad przestrzeganiem przez producentów, importerów, osoby wprowadzające do obrotu, stosujące lub eksportujące substancje chemiczne, preparaty chemiczne lub wyroby obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawnych.

4) Kontrola klasyfikacji i oznakowania preparatów chemicznych oraz zgodności kart charakterystyki i oznakowania z obowiązującymi przepisami.

5) Nadzór nad wprowadzaniem do obrotu, właściwym sklasyfikowaniem i oznakowaniem produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowaniem przez podmioty gospodarcze.

6) Kontrola wprowadzania do obrotu detergentów i substancji powierzchniowo czynnych dla detergentów.

7) Ocena narażenia zawodowego na substancje, preparaty lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy oraz nadzór nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki.

8) Nadzór nad wprowadzaniem do obrotu prekursorów narkotykowych kategorii 2 i 3 zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

9) Opracowywanie ocen stanu sanitarnego zakładów pracy oraz zagadnień problemowych dotyczących środowiska pracy.

10) Wykorzystywanie wyników laboratoryjnych badań środowiska pracy w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego.

11) Ocena warunków higieniczno – sanitarnych pracowników zatrudnionych przy stosowaniu, dystrybucji i przechowywaniu środków ochrony roślin.

12) Realizacja zagadnień problemowych w dziedzinie profilaktyki chorób zawodowych.

13) Promocja zdrowia w zakładach pracy.

14) Nadzór nad prowadzeniem badań profilaktycznych pracowników zakładów pracy.

15) Zapobieganie i eliminowanie negatywnego wpływu czynników uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia, w tym: czynników fizycznych, chemicznych oraz biologicznych.

16) Sporządzanie opracowań dotyczących środowiska pracy.

17) Prowadzenie ewidencji i dokumentacji zakładów pracy podległych nadzorowi.

18) Prowadzenie rejestrów i ewidencji dotyczących chorób zawodowych.

19) Współudział w akcji ratowniczej w sytuacjach awaryjnych, połączonych ze skażeniem środowiska w zakresie dotyczącym stopnia i rodzaju narażenia.

20) Współpraca z państwową inspekcją pracy, inspekcją weterynaryjną, inspekcją Handlową;

2.6. Zadania Stanowiska ds. Higieny Dzieci i Młodzieży:

1) Nadzór nad stanem higieniczno – sanitarnym w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz ośrodkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

2) Ocena prawidłowości oświetlenia i mikroklimatu pomieszczeń do nauki i przystosowania mebli szkolnych i przedszkolnych do wzrostu dzieci i młodzieży.

3) Kontrola przestrzegania wymagań dot. procesu nauczania wraz z oceną rozkładu zajęć lekcyjnych.

4) Kwalifikacja pod względem higieniczno-sanitarnym obiektów przeznaczonych na wypoczynek letni i zimowy dla dzieci i młodzieży .

5) Wykonywanie prac problemowych zleconych przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących higieny pracy ucznia i środowiska szkolnego.

6) Współpraca z organami administracji oświatowej, szkolną służbą zdrowia i innymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się wychowaniem i ochroną zdrowia dzieci i młodzieży.

§10

1.Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia inicjuje, organizuje, prowadzi, koordynuje i nadzoruje działalność oświatowo-zdrowotną w dziedzinie zdrowia publicznego na terenie powiatu sępoleńskiego, w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych, poprzez:

1) Inicjowanie i wytyczanie kierunków działań zmierzających do zaznajomienia społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, pobudzanie aktywności społecznej do działań na rzecz własnego zdrowia poprzez:

a. określanie kierunków tematycznych

b. promowanie, wdrażanie i realizację programów i przedsięwzięć prozdrowotnych,

c. badanie poziomu wiedzy i zachowań zdrowotnych populacji ludzkich w ich środowiskach,

d. określanie środowisk i zasięgu ich oddziaływania,

e. ewaluację efektywności realizowanych przedsięwzięć zdrowotnych,

f. wypracowywanie metod i form oddziaływania, w tym opracowywanie scenariuszy imprez, wystaw, itp.

g. promowanie programów prozdrowotnych,

h. monitorowanie przedsięwzięć prozdrowotnych,

i. poszukiwanie sojuszników do realizacji zadań,

j. systematyczny rozwój bazy pomocy metodycznych i informacyjno-edukacyjnych,

2) Prowadzenie szkoleń z zakresu metodyki oświaty zdrowotnej.

3) Utrzymywanie stałej współpracy z organami administracji samorządowej, instytucjami publicznymi, organizacjami społecznymi i środkami masowego przekazu i sektorem prywatnym na rzecz oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia.

4) Udzielanie metodycznego i merytorycznego wsparcia placówkom realizującym zadania z zakresu promocji zdrowia.

5) Zapewnienie metodycznej pomocy dla komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji w zakresie realizacji zadań oświatowych wynikających z ustawy o PIS.

6) Dbanie o właściwe wykorzystanie bazy pomocy metodycznych i jej tworzenie na potrzeby zadań w zakresie oświaty zdrowotnej.

7) Ocenę działalności oświaty zdrowotnej prowadzonej przez szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze, zakłady służby zdrowia oraz inne placówki prowadzące działalność w zakresie oświaty zdrowotnej.

§11

1.Oddział Ekonomiczny i Administracyjny realizuje zadania poprzez wyodrębnione komórki merytoryczne, zgodnie z zakresami określonymi w pkt. 2 i 3

2. Zadania Stanowiska ds. Ekonomicznych :

1) Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2) Prowadzenie ksiąg inwentarzowych.

3) Ewidencjonowanie i egzekwowanie dochodów budżetu państwa.

4) Prowadzenie kasy, raportów kasowych oraz innych ewidencji związanych z kasą Powiatowej Stacji.

5) Współdziałanie z Głównym Księgowym w zakresie wykorzystania środków finansowych.

6) Rozliczanie kosztów delegacji służbowych.

7) Sprawdzanie wszystkich dokumentów finansowych pod względem formalnym.

3. Zadania Stanowiska ds. Administracyjnych :

1) Wykonywanie czynności kancelaryjnych.

2) Prowadzenie sekretariatu i obsługa centrali telefonicznej.

3) Prowadzenie spraw pracowniczych.

4) Prowadzenie ewidencji i rozliczanie mandatów karnych.

5) Kompletowanie zbiorów przepisów prawnych.

6) Prowadzenie dokumentacji Inspektora Sanitarnego / Dyrektora Powiatowej Stacji.

7) Prowadzenie spraw związanych z inwestycjami, konserwacją, remontami

bieżącymi i kapitalnymi aparatury, sprzętu, urządzeń i pomieszczeń budynku, .

8) Prowadzenie książki obiektu budowlanego, dokumentacji technicznej instalacji i urządzeń budynku Powiatowej Stacji.

9) Zabezpieczenie ochrony mienia Powiatowej Stacji.

10) Utrzymywanie właściwego stanu sanitarnego porządkowego na terenie

Powiatowej Stacji.

11) Podejmowanie czynności przygotowawczych do inwentaryzacji.

12) Zabezpieczenie transportu dla potrzeb Stacji.

13) Prowadzenie spraw bhp i przeciwpożarowych.

14) Prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania.

15) Prowadzenie ubezpieczeń.

16) Prowadzenie archiwum Powiatowej Stacji, magazynu, biblioteki.

17) Zapewnienie prawidłowej eksploatacji nieruchomości, gospodarki energetycznej, urządzeń energetycznych, chłodniczych, instalacji elektrycznej, sieci wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, urządzeń łączności oraz sprzętu techniczno-gospodarczego.

18) Zaopatrywanie w materiały aparaturę medyczną, sprzęt i urządzenia, druki, materiały biurowe, odzież roboczą i ochronną oraz inne materiały potrzebne do prawidłowego funkcjonowania Powiatowej Stacji.

19) Realizacja zakupów na rzecz Stacji zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz zaopatrywanie komórek organizacyjnych w media, materiały, aparaturę i sprzęt niezbędny dla zapewnienia właściwej działalności Powiatowej Stacji.

20) Prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz warunkami pracy.

21) Prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową.

22) Prowadzenie spraw związanych z obroną cywilna i spraw wojskowych.

23) Zapewnienie prawidłowej eksploatacji wyposażenia komputerowego i informatycznego.

24) Utrzymanie programów komputerowych w stanie gwarantującym ich poprawne użytkowanie.

25) Prowadzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowej Stacji.

§12

1. Samodzielne Stanowisko Pracy - Główny Księgowy realizuje merytoryczny nadzór nad działalnością ekonomiczną i finansową Powiatowej Stacji a w szczególności:

1) Opracowywanie planów finansowych w zakresie dochodów, wydatków, zatrudnienia, inwestycji, wniosków w sprawie zmiany tych planów oraz ich realizacji w sferze budżetu i gospodarki pozabudżetowej.

2) Racjonalne gospodarowanie środkami przeznaczonymi na wykonanie zadań wynikających z planów i działalności statutowej;

3) Prowadzenie rachunkowości w Powiatowej Stacji.

4) Kontrola i nadzór w zakresie prawidłowej realizacji operacji gospodarczych i finansowych w odniesieniu do planu finansowego.

5) Wykonywanie dyspozycji środkami finansowymi.

6) Dokonywanie analiz ekonomicznych i tematycznych analiz okresowych ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania się kosztów wg miejsc ich powstawania oraz przedstawienie wniosków wynikających z tych analiz.

7) Koordynacja problematyki finansowo – ekonomicznej komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji.

8) Nadzór nad prowadzeniem gospodarki kasowej.

9) Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej określonej przez Ministra Finansów w porozumieniu z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego.

10) Obliczanie wynagrodzeń oraz innych należności pracowniczych – rozliczenie należnych podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami na podstawie prawidłowo prowadzonych ewidencji analitycznych.

11) Regulowanie podatków oraz innych opłat.

12) Rozliczanie funduszy celowych.

§13

1.Zadania Stanowiska Pracy Radcy Prawnego:

1) Udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa.

2) Informowanie Dyrektora Stacji i kierowników komórek organizacyjnych o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania Stacji oraz interpretowanie przepisów i prowadzenie szkoleń w tym zakresie.

3) Informowanie Dyrektora o uchybieniach w działalności Powiatowej Stacji w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień.

4) Opiniowanie projektów decyzji, postanowień i innych rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym oraz nadzór nad prowadzeniem postępowania administracyjnego i egzekucyjnego.

5) kompletowanie zbioru przepisów prawnych i podręcznej biblioteki fachowej;

6) Opiniowanie regulaminów i zarządzeń Dyrektora Stacji.

7) Opiniowanie umów z zakresu prawa cywilnego, rozwiązywania umów o pracę.

8) Opracowywanie pozwów, pism procesowych oraz apelacji i innych środków zaskarżenia.

9) Występowanie w charakterze pełnomocnika Powiatowej Stacji w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi.

10) Nadzór prawny nad egzekucją należności Powiatowej Stacji.

11) Opracowywanie sprawozdań, ocen i analiz w sprawach leżących w zakresie zadań Radcy Prawnego w Powiatowej Stacji.

§14

1. Zadania Specjalisty ds. Jakości:

1) Wprowadzanie, utrzymanie i aktualizację systemu jakości.

2) Opracowanie i aktualizacja Ksiąg Jakości.

3) Prowadzenie auditów wewnętrznych i przeglądów zarządzania.

4) Prowadzenie szkoleń wewnętrznych.

Rozdział 5

Znakowanie pism w Powiatowej Stacji

§ 15

1. Komórki organizacyjne wchodzące w skład Powiatowej Stacji używają do znakowania akt niżej wymienionych symboli:

1. Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego N
2. Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia OZ
3. Stanowisko ds. Ekonomicznych EK
4. Stanowisko ds. administracyjnych AD
5. Stanowisko Pracy Głównego Księgowego GK
6. Stanowisko Pracy Radcy Prawnego RP

2. Do znakowania akt z zakresu zagadnień wymienionych poniżej w pkt. 1 – 4 stosuje się następujące symbole:

1. BHP i P/POŻ BP
2. Obrony Cywilnej OC
3. Ochrony informacji niejawnych IN
4. Systemu zarządzania jakością J

3. Po symbolach wymienionych w ust. 1. pkt. 1 dodaje się poprzedzony kropką, dodatkowy symbol określający rodzaj sprawy z zakresu działalności merytorycznej Powiatowej Stacji:

1. Sekcja Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku
2. Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi HK
3. Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego EP
4. Stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży HD
5. Stanowisko ds. Oceny Środowiska Pracy Prewencji Chorób Zawodowych HP
6. Stanowisko ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego NZ

4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – Dyrektor używa symbolu „PPIS”.

§ 16

1. Zakres indywidualnych obowiązków i czynności pracowników wymienionych w § 3 pkt.2 oraz w § 4 ustala Dyrektor.

2. Szczegółowe prawa i obowiązki Głównego Księgowego i Radcy Prawnego określają odrębne przepisy.

3. Zakres indywidualnych obowiązków i czynności pozostałych pracowników określają ich bezpośredni przełożeni.

Załączniki:

1. Załącznik Nr 1 – Schemat organizacji wewnętrznej PSSE w Sępólnie Kraj.

2. Załącznik Nr 2 – Zakresy obowiązków pracowników PSSE w Sępólnie Kraj.

Uzgodnienia:

Przedstawiciel pracowników                               Radca Prawny

.........................................                             ................................

Sępólno Kraj., dnia 23.11.2009r.

Zakresy czynności pracowników

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sępólnie Krajeńskim.

Zakres czynności

Kierownika Oddziału Zapobiegaywczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego

Szczegółowy zakres obowiązków (czynności) na stanowisku pracy:

1. Zastępowanie PPIS w zakresie otrzymanych upoważnień.

2. Planowanie i kształtowanie działalności podległych komórek.

3. Nadzór nad działalnością podległych komórek organizacyjnych.

4. Rozpowszechnianie dokumentacji związanej z administracją.

Udział w rozpatrywaniu skarg i wniosków oraz interwencji sanitarnych

6. Merytoryczna odpowiedzialność za jakość prowadzonych kontroli.

7. Określanie zakresu obowiązków dla pracowników własnej komórki.

8. Znajomość metod, procedur i celów kontroli.

9. Wdrożenie i nadzór nad funkcjonowaniem procedur .

10. Dbałość o zapewnienie niezbędnego sprzętu do wykonywania pomiarów.

11. Nadzór nad działaniami zapobiegawczymi i korygującymi z obszaru dotyczącego zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego.

12. Rozpowszechnianie i nadzorowanie stosowania aktów prawnych i norm z obszaru dotyczącego zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego.

Rozpatrywanie interwencji sanitarnych.
Zatwierdzanie okresowych planów działalności i nadzór nad ich realizacją.
Zatwierdzanie sprawozdań, statystyk, informacji, ocen i analiz.Zakres czynności

na stanowisku pracy Kierownika Sekcji Higieny Żywności Żywienia i PU

Szczegółowy zakres obowiązków (czynności) na stanowisku pracy:

1. Planowanie i kształtowanie działalności podległej komórki.

2. Nadzór nad działalnością podległej komórki organizacyjnej.

3. Rozpowszechnianie dokumentacji związanej z administracją.

Udział w rozpatrywaniu skarg i wniosków oraz interwencji sanitarnych.
Kierowanie merytoryczną praca sekcji nadzoru nad żywnością i żywieniem.
Opiniowanie pod względem sanitarnym uruchamianych zakładów żywnościowo-żywieniowych.

Prowadzenie ewidencji zakładów produkcyjnych wprowadzających do obrotu środki spożywcze oraz zakładów żywienia zbiorowego i wytwórni przedmiotów użytku.
Prowadzenie nadzoru sanitarnego:

- w zakresu produkcji środków spożywczych, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych,

- w zakresie żywienia zbiorowego,

- w zakresie produkcji materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością,

- w zakresie produkcji kosmetyków,

- w zakresie obrotu środkami spożywczymi, substancjami pomagających w przetwarzaniu dozwolonymi substancjami dodatkowymi, materiałami i wyrobami do kontaktu z żywnością oraz kosmetykami m.in. poprzez sprawdzenie stanu sanitarnego i technicznego obiektów, procesów produkcyjnych, prowadzenie dokumentacji GHP, GMP oraz HACCP.

Kontrola jakości zdrowotnej środków spożywczych, substancji pomagających w przetwarzaniu dozwolonych substancji dodatkowych, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków poprzez pobieranie próbek do badań laboratoryjnych.
Przeprowadzanie granicznych kontroli sanitarnych towarów pochodzących z importu.
Podejmowanie działań w ramach funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach i środkach żywienia zwierząt RASFF.
Opracowywanie ognisk zatruć pokarmowych we współpracy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii i Sekcją Epidemiologii.
Pobieranie prób artykułów żywnościowych, posiłków, wody i przedmiotów użytku do badań laboratoryjnych.
Wykonywanie prac problemowych zleconych przez WSSE w Bydgoszczy.
Opracowywanie informacji oraz sprawozdań z zakresu higieny żywności żywienia i przedmiotów użytku dla WSSE, organów administracji samorządowej i terenowych organów administracji rządowej.
Wykonywanie innych czynności służbowych na polecenie przełożonych.
Rozpatrywanie interwencji sanitarnych,
Opracowywanie okresowych planów działalności,
Opracowywanie i przekazywanie sprawozdań, statystyk, informacji, ocen i analiz,
Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi PSSE,
Współdziałanie z WSSE, organami samorządowymi, instytucjami, inspekcjami, jednostkami naukowo-badawczymi,

Podejmowanie działań w ramach oświaty zdrowotnej i promocji

Zakres czynności

w Sekcji Higieny Żywności Żywienia i PU

Szczegółowy zakres obowiązków (czynności) na stanowisku pracy:

Prowadzenie nadzoru sanitarnego:

- w zakresu produkcji środków spożywczych, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych,

- w zakresie żywienia zbiorowego,

- w zakresie produkcji materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością,

- w zakresie produkcji kosmetyków,

- w zakresie obrotu środkami spożywczymi, substancjami pomagających w przetwarzaniu dozwolonymi substancjami dodatkowymi, materiałami i wyrobami do kontaktu z żywnością oraz kosmetykami m.in. poprzez sprawdzenie stanu sanitarnego i technicznego obiektów, procesów produkcyjnych, prowadzenie dokumentacji GHP, GMP oraz HACCP.

Kontrola jakości zdrowotnej środków spożywczych, substancji pomagających w przetwarzaniu dozwolonych substancji dodatkowych, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków poprzez pobieranie próbek do badań laboratoryjnych.
Przeprowadzanie granicznych kontroli sanitarnych towarów pochodzących z importu.
Podejmowanie działań w ramach funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach i środkach żywienia zwierząt RASFF.
Opracowywanie ognisk zatruć pokarmowych we współpracy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii i Sekcją Epidemiologii.
Rozpatrywanie interwencji konsumentów dotyczących nieprzestrzegania zasad higieny w zakładach produkujących i wprowadzających żywność do obrotu oraz niewłaściwej jakości zdrowotnej żywności.
Rozpatrywanie interwencji sanitarnych.
Opracowywanie okresowych planów działalności.
Opracowywanie i przekazywanie sprawozdań, statystyk, informacji, ocen i analiz.
Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi PSSE.
Współpraca z WSSE, organami samorządowymi, instytucjami, inspekcjami, jednostkami naukowo-badawczymi.
Podejmowanie działań w ramach oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia.

Zakres czynności

w Sekcji nadzoru nad obiektami komunalnymi

Szczegółowy zakres obowiązków (czynności) na stanowisku pracy:

1. Prowadzenie monitoringu i nadzoru nad jakością wody do spożycia oraz ocena stanu sanitarno-technicznego urządzeń wodnych, podających wody (ujęcia wody, sieć rozdzielcza, miejsca czerpania wody przez odbiorców).

2. Nadzór nad obiektami i jakością wody przeznaczonej do kąpieli i celów rekreacyjnych oraz basenów kąpielowych.

Pobieranie i dokumentowanie próbek wody do badań laboratoryjnych oraz nadzór nad ich przekazywaniem do laboratorium.
Prowadzenie informatycznej bazy danych: program WODA-EXCEL oraz PHARE WODA.
Rozpatrywanie interwencji sanitarnych dotyczących jakości wody do spożycia.
Wydawanie opinii sanitarnych w sprawach wynikających z przepisów prawa.
Opracowywanie okresowych planów działalności.
Opracowywanie i przekazywanie sprawozdań, statystyk, informacji, ocen i analiz.
Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi PSSE.
Współpraca z WSSE, organami samorządowymi, instytucjami, inspekcjami, jednostkamii naukowo-badawczymi.
Podejmowanie działań w ramach oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia

12. Nadzorowanie obiektów stanowiących zagrożenie dla środowiska:

- kontrolowanie wysypisk, nieczystości stałych i płynnych,

- kontrolowanie zakładów utylizacyjnych i zbiornic padlin,

- kontrolowanie składowisk i mogilników chemicznych środowisk ochrony roślin.

13. Nadzorowanie miejscowości turystycznych i obiektów użyteczności publicznej.

14. Prowadzenie ewidencji urządzeń wodnych, obiektów użyteczności publicznej, miejsc unieszkodliwiania nieczystości i odpadów.

15. Wydawanie opinii sanitarnych w sprawach wynikających z przepisów prawa.

16. Prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne:

- kontrolowanie punktów usługowych dla ludności(zakłady fryzjerskie, pralnie chemiczne, hotele, gabinety lekarskie,

- kontrolowanie cmentarzy, targowisk, dworców PKS, obiektów PKP, szaletów publicznych, parków i zieleńców, boisk sportowych, parkingów , placów zabaw,

- kontrolowanie szpitali, przychodni i ośrodków zdrowia, domów pomocy społecznej.

17. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących chowania, przewozu i ekshumacji zwłok i szczątków ludzkich.

Zakres czynności

w Sekcji nadzoru przeciwepidemicznego

Szczegółowy zakres obowiązków (czynności) na stanowisku pracy:
Sprawowanie bieżącego nadzoru nad przebiegiem szczepień ochronnych i prawidłową dokumentacją w placówkach służby zdrowia.

1. Dokumentowanie przypadków oraz prowadzenie wykazu niepożądanych odczynów poszczepiennych.

2. Nadzór nad szczepieniami ochronnymi oraz dystrybucja szczepionek.

3. Bieżący nadzór nad placówkami służby zdrowia i prywatnymi gabinetami lekarskimi, między innymi poprzez przeprowadzenie kontroli sanitarnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa epidemiologicznego i poprawności techniki przeprowadzanych zabiegów medycznych i laboratoryjnych.

4. Sprawowanie nadzoru nad aparaturą sterylizacyjną, jakością procesów wyjaławiania i wewnętrzną kontrola procesów sterylizacji w placówkach służby zdrowia.

5. Okresowa kontrola sprawności sterylizatorów za pomocą testów biologicznych w placówkach służby zdrowia.

6. Nadzór nad zasadami stosowania środków dezynfekcyjnych oraz pobieranie prób roztworów użytkowych środków dezynfekcyjnych w placówkach lecznictwa.

8. Prowadzenie dokumentacji i pobieranie prób badań w kierunku nosicielstwa pałeczek schorzeń jelitowych.

9. Współdziałanie z innymi stanowiskami PSSE w zakresie zagadnień związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych.

10. Opracowywanie dokumentacji bieżącej z zakresu epidemiologii.

11. Szerzenie oświaty zdrowotnej poprzez pracę w zespole ds. OZ i PZ.

12. Wykonywanie prac problemowych zleconych przez WSSE w Bydgoszczy.

13. Opracowywanie informacji oraz sprawozdań z zakresu epidemiologii dla WSSE, organów administracji samorządowej i terenowych organów administracji rządowej.

14. Wykonywanie innych czynności służbowych na polecenie przełożonego.

15. Rozpatrywanie interwencji sanitarnych.

16. Opracowywanie okresowych planów działalności.

17. Opracowywanie i przekazywanie sprawozdań, statystyk, informacji, ocen i analiz.

18. Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi PSSE.

19. Współpraca z WSSE, organami samorządowymi, instytucjami, inspekcjami, jednostkami naukowo-badawczymi.

20. Podejmowanie działań w ramach oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia

21. Przeprowadzania wywiadów epidemiologicznych w przypadkach pojedynczych podejrzeń lub zachorowań na choroby zakaźne oraz w przypadkach ognisk epidemicznych.

22. Przeprowadzanie bieżących analiz liczbowych zachorowań na choroby zakaźne.

23. Bieżąca współpraca z terenowymi lekarzami weterynarii w zakresie chorób odzwierzęcych.

24. Kontrola właściwego przeprowadzania badań i prowadzenie nadzoru nad zakażonymi bez objawowo, chorymi na choroby zakaźne i osobami ze styczności z nimi.

25. Prowadzenie rejestru zachorowań na choroby zakaźne podlegające zgłaszaniu oraz dodatnich wyników badań laboratoryjnych.

Zakres czynności

na Stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży

Szczegółowy zakres obowiązków (czynności) na stanowisku pracy:

1. Nadzór nad warunkami higieny w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz ośrodkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne oraz utrzymania należytego stanu higienicznego:

- systematyczne przeprowadzanie kontroli sanitarnych w placówkach oświatowo-wychowawczych,

- przeprowadzanie rutynowych, corocznych pomiarów oświetlenia i mikroklimatu pomieszczeń do nauki i ocena mebli szkolnych i przedszkolnych,

- kontrola przestrzegania wymagań higienicznych procesu nauczania,

- kwalifikacja pod względem higieniczno-sanitarnym obiektów wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży - nadzór nad przygotowaniem tych obiektów,

- nadzór nad warunkami higienicznymi w trakcie wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży.

2. Prowadzenie ewidencji i dokumentacji nadzorowanych obiektów.

3.Wykonywanie prac problemowych zleconych przez WSSE w Bydgoszczy.

4.Opracowywanie informacji i sprawozdań na temat zagadnień higieny dzieci i młodzieży dla WSSE, organów administracji samorządowej i terenowych organów administracji rządowej.

5.Rozpatrywanie interwencji sanitarnych.

6.Opracowywanie okresowych planów działalności.

7.Opracowywanie i przekazywanie sprawozdań, statystyk, informacji, ocen i analiz.

8.Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi PSSE.

9.Współpraca z WSSE, organami samorządowymi, instytucjami, inspekcjami, jednostkami naukowo-badawczymi.

10.Podejmowanie działań w ramach oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia.

Zakres czynności

na Stanowisku ds. oceny środowiska pracy i prewencji chorób zawodowych

Szczegółowy zakres obowiązków (czynności) na stanowisku pracy:

Kontrola warunków higienicznych i zdrowotnych środowiska pracy a zwłaszcza zapobieganie powstawania chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy.
Nadzór nad warunkami obrotu i stosowania prekursorów kategorii 2 i 3.
Nadzór nad warunkami obrotu i stosowania substancji preparatów chemicznych.
Kontrola realizacji obowiązków nałożonych na pracodawcę zatrudniającego pracowników w warunkach narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne.
Nadzór nad stosowaniem i obrotem środkami biobójczymi w zakresie określonym przez ustawę o produktach biobójczych.
Kontrola realizacji obowiązków nałożonych na pracodawcę zatrudniającego pracowników w warunkach narażenia na czynniki rakotwórcze.
Ocena warunków pracy i narażenia zawodowego w związku ze zgłoszonymi podejrzeniami chorób zawodowych i sporządzanie wymaganej dokumentacji oraz opracowanie decyzji.
Prowadzenie postępowania administracyjnego dotyczącego środowiska pracy.
Wykonywanie prac problemowych zlecanych przez WSSE w Bydgoszczy.
Rozpatrywanie interwencji sanitarnych.
Opracowywanie okresowych planów działalności.
Opracowywanie i przekazywanie sprawozdań, statystyk, informacji, ocen i analiz.
Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi PSSE.
Współpraca z WSSE, organami samorządowymi, instytucjami, inspekcjami, jednostkami naukowo-badawczymi.
Podejmowanie działań w ramach oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia.


Zakres czynności

na Samodzielnym Stanowisku Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Szczegółowy zakres obowiązków (czynności) na stanowisku pracy:

Wdrażanie i koordynacja programów edukacyjnych.
Ustalanie wytycznych dla placówek prowadzących działalność oświatowo-zdrowotną.
Ocena działalności oświatowo-zdrowotnej prowadzonej przez placówki nauczania i wychowania, zakłady służby zdrowia oraz udzielanie im pomocy w prowadzeniu tej działalności.
Przygotowywanie i prowadzenie szkoleń i narad z zakresu metodyki oświaty zdrowotnej dla osób realizujących poszczególne działania edukacyjne.
Opracowywanie i prowadzenie wzorcowych materiałów, np. regulaminów, konkursów.
Dystrybucja materiałów edukacyjnych, czuwanie nad właściwym wykorzystaniem filmów, taśm magnetofonowych oraz innych pomocy oświaty zdrowotnej.
Gromadzenie materiałów informacyjnych na tematy związane z oświatą zdrowotną i promocją zdrowia, również na wypadek klęsk, katastrof i innych zagrożeń.
Prowadzenie dokumentacji oświaty zdrowotnej, opracowywanie planów pracy, sprawozdań.
Wykonywanie prac problemowych zleconych przez WSSE w Bydgoszczy.
Wykonywanie innych czynności służbowych na polecenie przełożonego.
Opracowywanie okresowych planów działalności.
Opracowywanie i przekazywanie sprawozdań, statystyk, informacji, ocen i analiz,
Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi PSSE.
Współpraca z WSSE, organami samorządowymi, instytucjami, inspekcjami, jednostkami naukowo-badawczymi, mediami.


Zakres czynności

na Stanowisku Specjalisty ds. systemu jakości

Szczegółowy zakres obowiązków (czynności) na stanowisku pracy:

- nadzór i koordynowanie funkcjonowania systemu jakości w PSSE w Sępólnie Kraj.,

- opracowywanie, rozpowszechnianie, dokonywanie zmian i zarządzanie Księgą Jakości PSSE,

- rozpowszechnianie dokumentów systemu jakości,

- opracowywanie, rozpowszechnianie, dokonywanie zmian i zarządzanie dokumentami systemu jakości zarządzanymi przez PSSE,

- sporządzanie rocznych harmonogramów auditów wewnętrznych,

- powoływanie auditorów do auditów wewnętrznych,

- prowadzenie rejestru auditorów wewnętrznych,

- nadzór nad dokumentacją z auditów wewnętrznych,

- przygotowywanie i udział w przeglądach zarządzania,

- prowadzenie szkoleń z zakresu systemu jakości,

- nadzór nad działaniami zapobiegawczymi i korygującymi z obszaru dotyczącego zarządzania jakością,

- nadzór i stosowanie norm z obszaru dotyczącego zarządzania jakością

zgłaszanie potrzeb dokonywania zmian w dokumentacji systemowej zarządzanej przez Głównego Specjalistę ds. Systemu Jakości


Zakres czynności

Samodzielnego Stanowiska Pracy Głównego Księgowego

Szczegółowy zakres obowiązków (czynności) na stanowisku pracy:

1. Kontrola i nadzór w zakresie prawidłowo realizowanych zadań gospodarczych w ramach otrzymanego budżetu.

2. Sporządzanie przelewów na zakupione towary i usługi.

3. Prowadzenie analityki wydatków do konta 101 Kasa i 130 R-k bankowy do 7-go dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

4. Sporządzanie wezwań do zapłaty dochodów budżetowych ni zapłaconych w terminie i bieżące naliczanie odsetek za zwłokę w zapłacie dochodów budżetowych.

5. Prowadzenie kart wynagrodzeń zgodnie z zaszeregowaniem pracowników..

6. Wystawianie tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego za należności nieściągnięte.

7. Sporządzanie list płac.

8. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych.

9. Księgowanie bieżące dowodów księgowych wg Zakładowego Planu Kont na kontach syntetycznych i analitycznych.

10. Sporządzanie sprawozdań z wydatków i dochodów w obowiązujących terminach do WSSE, Urzędu Statystycznego i innych.

11. Sporządzanie analizy opisowej co kwartał do 10- tego dnia po kwartale.

12. Sporządzanie miesięcznej dokumentacji do ZUS

13. 14 Uzgadnianie miesięczne sald i obrotów na kontach syntetycznych i analitycznych.

14. Sporządzanie bieżącej analizy wydatków płacowych i rzeczowych.

15. Opracowywanie planów finansowych w zakresie dochodów, wydatków, zatrudnienia, inwestycji, wniosków w sprawie zmiany tych planów oraz ich realizacja w sferze budżetu.

16. Nadzór finansowy i ekonomiczny w zakresie zadań realizowanych na podstawie prawa zamówień publicznych.

17. Planowanie budżetu.

18. Kontrola kasy.

19. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej określonej przez Ministra Finansów w porozumieniu z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego.

20. Przestrzeganie obowiązków zawartych w Regulaminie organizacji wewnętrznej Stacji, Regulaminie pracy, instrukcjach oraz zarządzeniach wewnętrznych.

Wykonywanie innych czynności służbowych na polecenie przełożonego

Zakres czynności

na Stanowisku ds. Administracyjnych

Szczegółowy zakres obowiązków (czynności) na stanowisku pracy:


1. Na stanowisku ds. administracyjnych

1) prowadzenie rejestru przepisów prawnych wpływających do Stacji, kontrolowanie ich obiegu oraz nadzór nad biblioteką prawną, a także nad biblioteką książek i czasopism fachowych,

2) prowadzenie księgi inwentarzowej pozostałych środków trwałych oraz podejmowanie czynności przygotowawczych do inwentaryzacji,

3) zaopatrywanie w druki , materiały biurowe oraz inne materiały potrzebne

do prawidłowego funkcjonowania Stacji,

4) prowadzenie spraw związanych z inwestycjami, konserwacją, remontami bieżącymi i kapitalnymi sprzętu, urządzeń i pomieszczeń, zabezpieczenie i ochrona mienia,

5) prowadzenie spraw związanych z obsługą ZFŚS,

6) zabezpieczenie transportu dla potrzeb Stacji,

7) prowadzenie ubezpieczeń środków trwałych i pozostałych środków trwałych.

2. W zakresie prowadzenia sekretariatu.

1) Prowadzenie sekretariatu.

2) Wykonywanie czynności kancelaryjnych.

3) Zabezpieczenie transportu dla potrzeb Stacji.

4) Prowadzenie ewidencji obowiązków rozliczanie mandatów karnych gotówkowych i
kredytowych.

5) Prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania .

6) Utrzymanie właściwego stanu sanitarno-porządkowego na terenie PSSE.

7) Współpraca z komórką EK.

3. W zakresie prowadzenia spraw kadrowych.

1) Znajomość przepisów prawnych w zakresie zadań i organizacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, kodeksu pracy, bhp, p. poż.

2) Prowadzenie całości spraw związanych z obsługa kadrową pracowników PSSE:

- dokumentacja i ewidencja zatrudnienia pracowników,

- szkolenie wstępne dla nowozatrudnionych pracowników w zakresie: praw i obowiązków pracowniczych, odpowiedzialności służbowej i materialnej, regulaminów organizacyjnych.

- Opracowywanie dokumentów kadrowych dotyczących pracowników: nowo zatrudnionych, będących w zatrudnieniu, kończących pracę,

- prowadzenie rejestru (ewidencji) zwolnień i zasiłków chorobowych pracowników,

- wydawanie i rejestracja legitymacji służbowych i upoważnień,

- ewidencja urlopów pracowniczych,

- aktualizacja zakresów obowiązków pracowników,

- przestrzeganie aktualności badań lekarskich pracowników,

- prowadzenie rejestru delegacji,

- ewidencja czasu pracy,

- odpowiedzialność za właściwe przechowywanie dokumentów.

3) Wydawanie i przedłużanie, zgodnie z przepisami - książeczek ubezpieczeniowych, pracowniczych, rodzinnych.

4) Prowadzenie kart wynagrodzeń, wydawanie (rejestr) zaświadczeń.

5) Doskonalenie metod pracy (komputeryzacja).

6) Przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz ustawy o ochronie danych osobowych.Zakres czynności

na Stanowisku ds. ekonomicznych

Szczegółowy zakres obowiązków (czynności) na stanowisku pracy:

1. Prowadzenie kasy gotówkowej:

- sporządzanie czeków gotówkowych i podejmowanie gotówki z banku,

- dokonywanie wypłat z kasy

- przyjmowanie wpłat gotówkowych dochodów budżetowych – DS.

- sporządzanie raportów kasowych zawierających kwitariusze i dowody wypłaty KW,

- dowody wpłaty KP,

- odprowadzanie do banku gotówki wpłaconej do kasy z tytułu dochodów budżetowych.

2. Współpraca z komórką EK w zakresie spraw dotyczących obsługi kasowej.

3. Sporządzanie przelewów na zakupione towary i usługi.

4. Ewidencja i egzekwowanie dochodów.

5. Rozliczanie delegacji służbowych.

6. Wykonywanie innych prac księgowych zleconych przez Głównego Księgowego i pod jego nadzorem.

Zakres czynności

Samodzielnego Stanowiska Pracy Radcy Prawnego

Szczegółowy zakres obowiązków (czynności) na stanowisku pracy:

1. Udzielanie opinii i porad oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,

2. Informowanie Inspektora Sanitarnego i pracowników PSSE o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności PSSE oraz Wyjaśnienie przepisów i prowadzenie szkoleń w tym zakresie,

3. Informowanie Inspektora Sanitarnego o uchybieniach w działalności PSSE w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień,

4.Nadzór nad prowadzeniem postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji,

5. Nadzór prawny nad egzekucją należności PSSE,

6. Opiniowanie projektów decyzji, postanowień oraz innych rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym,

7. Przygotowywanie wniosków o ukaranie do kolegiów ds. wykroczeń,

8. Przygotowywanie spraw związanych z prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenia i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym przed sądami,

9. Opiniowanie umów z zakresu prawa cywilnego, rozwiązywania umów o pracę i umarzania wierzytelności,

10. Występowanie w charakterze pełnomocnika Powiatowej Stacji w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,

11. Kompletowanie zbioru przepisów prawnych i podręcznej biblioteki fachowej,

12. Opracowywanie ocen i analiz w sprawach bieżących w zakresie zadań Radcy Prawnego Powiatowej Stacji,

13. Prowadzenie innych spraw i czynności służbowych dotyczących działalności Stacji zleconych przez Dyrektora, w tym także na podstawie imiennego upoważnienia i pełnomocnictwa.Opublikował: Elżbieta Estkowska
Publikacja dnia: 06.05.2014
Podpisał: Elżbieta Estkowska
Dokument z dnia: 18.04.2014
Dokument oglądany razy: 1 782